การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 -24 เม.ย. 2557  ทั่วประเทศ 371 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

"การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 -24 เม.ย. 2557  ทั่วประเทศ 371 อัตรา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13282 หรือ
ตำแหน่ง: ทั่วประเทศ 371 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 12,240-15,890
อัตราว่าง: 371
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 24 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต รวม 371 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันรับสมัคร) ยกเว้นพนกังานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
  2. กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
  3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
  5. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522 (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
  6. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) งานราชการ ทั่วประเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) รับสมัคร สอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) 2557 สอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) 57 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) :อินเตอร์เน็ต  

**ชำระเงินได้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

กปภ. ได้กำหนดการสอบข้อเขียนภายในัวนที่ 24-25 พ.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 09 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 24-25 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments