อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -17 เม.ย. 2557  นายช่างไฟฟ้า,นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -17 เม.ย. 2557  นายช่างไฟฟ้า,นิติกร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13271 หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 8,800-11,860
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มี.ค. – 17 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ระดับ  ๒  และ  ระดับ  ๓  ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗

 

********************************

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม             จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน  2  ตำแหน่ง            จำนวน  2  อัตรา

 

                   อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม             เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ ๑๑           พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ ๕๔ (๑) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการพนักงาน      ส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการ       สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ          มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๖               เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  ดำเนินการออกคำสั่ง        แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล          ขามเฒ่าพัฒนา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

          ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

 

                   ๑.๑ สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ  ๒  จำนวน  1  ตำแหน่ง  คือ

 

                             (๑) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า                            จำนวน  ๑  อัตรา

 

                   ๑.๒ สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ  ๓  จำนวน  1  ตำแหน่ง  คือ

 

                             (๑) ตำแหน่ง  นิติกร                                    จำนวน  ๑  อัตรา

 

          2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 

                   ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

                   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

 

          ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ

 

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

 

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

 

                   (๑) มีสัญชาติไทย

 

                    (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

 

                    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

 

ประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 

                    (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 

 

                    (๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถ

 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

                                       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 

                                       (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย

 

                                       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

 

                                       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

 

                                       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

                    (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

 

มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตาม            กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

 

                    (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 

                    (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 

                    (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

                    (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

 

ความผิดอาญาเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

                    (๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

                    (๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน

 

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

 

                    (๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

 

                    (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น

 

พนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วน        ตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้ 

 

                             (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)     

 

                             (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือ

 

ราชการ เกินสองปีแล้ว   และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

 

                             (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสาม

 

ปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

 

                   สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน

 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่      ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

 

                    ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน

 

                    ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการ

 

กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก.)

 

          ๓. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 

                   ๓.๑  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๒

 

                   ๓.๑.๑  ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๒  ปี  ต่อจาก

 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๘,๘๐๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต.     กำหนด

 

 

 

 

 

-3-

 

                   ๓.๑.๒  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓  ปี ต่อจาก

 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๙,๓๓๐ บาท  หรือตามที่  ก.อบต. กำหนด

 

                   ๓.๒  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓

 

                   ๓.๒.๑  ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๔  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  เงินเดือน  ๑๑,๘๖๐  บาท  หรือตามที่ ก.อบต.      กำหนด

 

                   ๓.๒.๒  ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร        ๕  ปีเงินเดือน  ๑๒,๕๖๐  บาท  หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

 

          ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน

 

  ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบ

 

ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒4 เดือน มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ดูรายละเอียด     ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  และ      ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์  http://www.kt.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-995067

 

          ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 

                                 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบดังนี้

 

          ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๒              ตำแหน่งละ  ๓๐๐  บาท

 

          ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓              ตำแหน่งละ  ๓๐๐  บาท

 

                   ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น

 

ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มี     ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น 

 

          ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

 

                   ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตัวเอง

 

และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้

 

                   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

 

ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูปโดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูปและบัตรประจำตัวสอบ      จำนวน  ๒  รูป

 

                   (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

 

ถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ 

 

                   (๓) สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มา

 

แสดงในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน        วันที่ปิดรับสมัครกรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อม    สำเนา อย่างละ๑ ฉบับ 

 

                   (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน                   

 

นับตั้งแต่วัน ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ  (ฉบับจริง)

 

                   (๕) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

                   (๖)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

 

          ๗.  เงื่อนไขการรับสมัคร

 

                   (๑) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

 

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และสามารถสมัครสอบได้เพียง ๑  ตำแหน่งเท่านั้น  กรณีที่มีเหตุผิดพลาด        อันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป   ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้     ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

 

                   (๒) ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ

 

พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรง       อยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ         สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี        สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันในครั้งนั้น

 

                   ทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ

 

กำกับไว้ทุกฉบับ

 

          ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน 

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน         ภายในวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  วัน  เวลา   สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการ      องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.kt.go.th

 

          ๙. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 

                   ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร  โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป        (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน  เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาค         แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ ต่อไป

 

(เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ข.)

 

          ๑๐. หลักเกณฑ์การตัดสิน   

 

                   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่      สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

 

          ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

          การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 

                   ๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด             ลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง        (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน        ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้       พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า       ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการ     สมัครสอบ

 

                   ๑๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ                                                             สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก           เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียก                  

 

 

 

            

 

-5-

 

รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อน       มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้น    จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  ที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วัน     ถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

                   ๑๑.๓. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

                   ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น

 

อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

 

                   ๑๑.๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกมารายงานตัว

 

เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

 

                   ๑๑.๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนากำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ          กำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

 

                   ๑๑.๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุ

 

และแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 

 

                   ๑๑.๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดย

 

การโอนแต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์            จะรับการบรรจุ

 

                   ๑๑.๓.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการ

 

ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

 

                   การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๑.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุ        ในครั้งต่อไป

 

          ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

 

                    ๑๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดำรง

 

ตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อย่างน้อย ๑ ปี   ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอน ไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

 

                   ๑๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น

 

หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันและเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน       ส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 

                   ๑๒.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุ

 

แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้     ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้        เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

 

                   ๑๒.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครอง

 

ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือ            จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-

 

                   ๑๒.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล                ขามเฒ่าพัฒนาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตาม         จำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

 

 

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวโดยยึดหลัก     ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคล       หรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ได้ทราบทาง          โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ – 995067 หรือทางเว็ปไซด์ http://www.kt.go.th  เพื่อจะได้ดำเนินการ           ตามกฎหมายต่อไป

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

(นายอภิชาติ  วงศ์อาษา)

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-

 

 

 

ภาคผนวก ก.

 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

 

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

 

ระดับ  ๒  ระดับ  ๓  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

 

ลงวันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

*******************

 

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 

 

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ๒

 

 

 

๑. ชื่อตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า ๒              รหัสตำแหน่ง  ๒๐1

 

ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

                   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม      คำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

                   เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ค่อนข้าง                      มีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ      ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียด    แม่นยำและเทคนิคพอสมควร ช่วยคำนวณรายการ และประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว รวบรวม     ข้อมูลและประวัติการซ่อมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

1.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม

 

ไฟฟ้าเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ

 

2.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า

 

ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

 

สำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 

1.       มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

2.       มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วย

 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

3.       มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

4.       มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

5.       มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

6.       มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่

 

ในความรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8-

 

 

 

 

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓

 

 

 

๑.  ชื่อตำแหน่ง   นิติกร  ๓                   รหัสตำแหน่ง  ๓๐๑

 

ตำแหน่งประเภท  ทั่วไป

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

                   ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ

 

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

                   เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย       ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น  การร่างหรือ    แก้ไขเพิ่มเติม กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน       ส่วนตำบล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การดำเนินการทางคดี

 

การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

                   1.  ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย  หรือทางอื่นที่ ก.อบตกำหนดว่า    ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

3.       ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่า

 

ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 

                   1.  มีความรู้ในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

                   2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  และ       กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

                   3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม        โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น

 

                   4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

                   5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9- 

 

 

 

ภาคผนวก ข.

 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

 

เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

 

ระดับ  ๒  ระดับ  ๓  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

 

ลงวันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล

 

 

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ๒

 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน)

 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยข้อสอบปรนัยดังต่อไปนี้

 

          ๑. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลกำหนดคะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน

 

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ    หรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้ม    หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่าง       อื่น

 

          ๒. วิชาภาษาไทยกำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

 

เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาโดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ     หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ        หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

 

          ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการกำหนดคะแนนเต็ม ๕๐คะแนน

 

เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ         อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเบียบงานสารบรรณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังนี้

 

                   ๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

                   ๓.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

                   ๓.๓ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

                   ๓.๔ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

                   ๓.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

 

                   ๓.๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

                   ๓.๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 

                   ๓.๘ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            พ.ศ. ๒๕๔๖

 

                   ๓.๙  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10-

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 

ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง      ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ

 

          1.  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าระดับ ๒

 

                   1.๑  ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า

 

และระบบไฟฟ้า

 

                   1.๒  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 

 

 

 

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ๓

 

 

 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยข้อสอบปรนัยดังต่อไปนี้

 

          ๑. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลกำหนดคะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน

 

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ    หรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้ม    หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่าง        อื่น

 

          ๒. วิชาภาษาไทยกำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

 

เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาโดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ

 

หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ

 

หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

 

          ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการกำหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

 

เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ        อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเบียบงานสารบรรณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังนี้

 

๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

๓.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

๓.๓ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

                   ๓.๔ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

 

๓.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

 

๓.๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

๓.๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 

                   ๓.๘ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            พ.ศ. ๒๕๔๖

 

๓.๙  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-

 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม๑๐๐)

 

ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

 

ตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ

 

          ๑. ตำแหน่ง นิติกร  ระดับ  3

 

                   1.1  พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 

                   1.2  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

 

                   1.3  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

 

                   1.4  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

 

                   1.5  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 

                   1.6  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช พ.ศ.2550

 

                   1.7  ประมวลกฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

                   1.8  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

 

                   1.9  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 

 

 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยวิธีดังนี้

 

๑. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา

 

ประวัติการทำงานการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ      เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติคุณธรรม     จริยธรรมจิตสำนึกต่อองค์กรความรับผิดชอบความมุ่งมั่นการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและ     สิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน        หน้าที่

สมัครงาน อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม 57 อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ดูรายละเอียด     ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-995067

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments