อบต.ดอนงัว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นักวิชาการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบต.ดอนงัว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นักวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13270 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 11 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

*****************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557 จำนวน  7  ตำแหน่ง รวม  8   อัตรา อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รวม 7  ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา

1.1 สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา คือ

 1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1                      จำนวน 1 อัตรา

 1.2 สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา คือ

 1.2.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2                           จำนวน 2 อัตรา

1.2.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2                    จำนวน 1 อัตรา

1.2.3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2               จำนวน 1 อัตรา

1.2.4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2                    จำนวน 1 อัตรา

1.2.5  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 2                               จำนวน 1  อัตรา

 

 1.3 สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา คือ

 1.3.1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3                           จำนวน 1 อัตรา  

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน

ดังต่อไปนี้

2

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้

ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ข) วัณโรค ในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม มาตรฐานทั่วไปหรือ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อ 7 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

3

 ตาม ข้อ ๖ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงาน ส่วนตำบลได้ในกรณี ดังนี้

(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)

(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่ กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออก เพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ ข้อ 8 ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖ ตลอดเวลาที่รับ ราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๖ (๖) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 7 ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติโดยจะต้องได้ คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนงัวกำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้

3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาตรี                             จะได้เงินเดือน 11,860.- บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)       จะได้เงินเดือน 9,330.- บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.)       จะได้เงินเดือน 8,800.- บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       จะได้เงินเดือน 7,640.- บาท

 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่  20   เดือน มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 11   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-439-9004-1

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐาน ดังต่อไปนี้

4

 

1.       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

3. ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบ จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครกรณีหลักฐานทางการศึกษา เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างการ จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

6. ให้ผู้สมัครสอบตรวจคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน การสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้คนละ 1 ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น

7. หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ,พนักงานส่วนท้องถิ่น)

ทั้งนี้ ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทุกฉบับ

6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 3 ภาค ดังต่อไปนี้

6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสอบแบบปรนัย ดังนี้

   1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

                           ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็น ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้ หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป เหตุผลอย่างอื่น ซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

                       2. วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

                 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความ สั้น ๆ หรือ ให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

  3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

 

5

6.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ทดสอบความรู้ความความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

6.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อนเมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้า รับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป

 

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน

7.1 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

7.2 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

8.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขัน ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้ คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

8.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัน นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มี การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปก่อนแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

8.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบล

                                       6

 

ดอนงัว กำหนด หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(4) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน ส่วน ราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการ ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ ราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุใน ครั้งต่อไป การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็น อันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้

 

10. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ใน   แต่ละ ตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม

10.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนด ไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

10.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การ บริหารส่วนตำบลดอนงัวอย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้    

                   10.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

10.5 การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลัง มีตำแหน่งว่างอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้ง เรียงลำดับที่สอบแข่งขันได้ การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูง กว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตำแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิ ตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัวในตำแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มี ระดับต่ำกว่าด้วยทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว จะดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ทำนอง เดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

 

 

7

11. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตราดังนี้

๑๑.๑  ตำแหน่งระดับ ๑ และระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท 

๑๑.๒  ตำแหน่งระดับ ๓            ตำแหน่งละ  ๒๐๐ บาท 

 

12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบ ตาราง สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วันที่ 17  เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับ การแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัวได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4399-0041 เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

 บัวลา  ทัศไพร

(นายบัวลา  ทัศไพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว

ภาคผนวก ก.

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว

เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 รหัสตำแหน่ง 101

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดย ใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูก ต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการ ต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลา การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน หน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ  

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2  จำนวน 5  ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 รหัสตำแหน่ง 201

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการ ซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและ การเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของ ทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงาน ทะเบียนเอกสาร เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

5. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑๒

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 รหัสตำแหน่ง 203

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกา เบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย เป็นต้น ทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญ หมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญหมวดที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง

3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

7. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 รหัสตำแหน่ง 204

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ คำอุทธรณ์หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการ และเอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คำนวณภาษี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คำชี้ขาด การอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่องขยาย เสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตำบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ ตำบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคาร พาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝาก กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์ คำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอน สิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียน ต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่อง ตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในการจัดรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา

1 .ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3 รหัสตำแหน่ง 301

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช่น การปรับปรุง บำรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการ ผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและ การปราบศัตรูพืช ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัย พันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดำเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อ ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ ไทย

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 

5. ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา 2  รหัสตำแหน่ง  205

ชื่อตำแหน่ง  นายช่างโยธา

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำ กับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำ สั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำ ปรึกษาแนะนำ ที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องนํ้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทานอาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการให้คำ แนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 รหัส ตำแหน่ง 202

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำ กับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำ สั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำ แผนงานดำ เนินการ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำ ท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำ และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำ งานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำ แนะนำ และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการแลหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำ นวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทำ รายงาต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุก สาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ

2.        ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1.  มีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

6. มีความสามารถในการให้คำ แนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

สมัครงาน อบต.ดอนงัว งานราชการ มหาสารคาม อบต.ดอนงัว รับสมัคร สอบ อบต.ดอนงัว 2557 สอบ อบต.ดอนงัว 57 อบต.ดอนงัว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ดอนงัว :สมัครด้วยตนเอง  

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-439-9004-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments