กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -10 เม.ย. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ชกท.ช่างยานยนต์


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -10 เม.ย. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ชกท.ช่างยานยนต์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13269 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ชกท.ช่างยานยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 10 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

____________________

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จานวน ๒๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้.-

๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชกท.ช่างยานยนต์ จานวน ๒๐ อัตรา ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๒.๑ เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ๒.๑.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจาพวกที่ ๑ มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้

๒.๑.๒ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจาพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ในปี ๒๕๕๗ ๒.๑.๓ ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ๒.๒ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง ๒.๓ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ๒.๔ ผู้สมัคร, บิดา, และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ตามคาพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดาเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สาหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงใน ใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดาเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ๒.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล ๒.๙ ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง

– ๒ – ๓. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ และสถานที่สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของ กรมสรรพาวุธทหารบก (http://ordnancerta.com) ๕. กาหนดการสอบคัดเลือก ๕.๑ สอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๓๐ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยทดสอบความรู้วิชาเกี่ยวกับช่างยานยนต์, ความรู้ทั่วไป และความรู้วิชาทหาร ๕.๒ ประกาศผลการสอบภาควิชาการ ในวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ๕.๓ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ) ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕.๓.๑ สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ลักษณะท่าทาง, การควบคุมอารมณ์, ทัศนคติ (อุดมการณ์ทหาร) และปฏิภาณไหวพริบ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ๕.๓.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ ณ โรงฝึกพลศึกษา ดังนี้.- ๕.๓.๒.๑ ท่าดันพื้น ๕.๓.๒.๒ ท่าลุกนั่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๕.๓.๒.๓ วิ่ง ๘๐๐ ม.

๕.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก

๕.๕ ดาเนินการบรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐

ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ๖. กรณีที่มีผู้สมัครสอบเป็นจานวนมาก อาจเป็นผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการสอบคัดเลือก ฯ กรมสรรพาวุธทหารบก จะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ๗. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด โดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบกถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พลโท เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ ( เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ ) เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก กองกาลังพล

รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน

๑. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้.- ๑.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของกรมสรรพาวุธทหารบกกาหนด) ๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ชุด) ๑.๓ บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ชุด) ๑.๔ สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ชุด) ๑.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ชุด) ๑.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) ๑.๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบรับรอง สถานที่เกิดจากเขต/ อาเภอ (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นาหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ชุด) ๑.๘ เอกสารสาคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ชุด) ๑.๘.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ใช้ สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

๑.๘.๒ ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ ๓ หรือ ๕ ใช้ สด.๘ และหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๑.๘.๓ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร ใช้ สด.๔๓

๑.๙ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม

๑.๙.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ทหารกองประจาการ) ๑.๙.๒ ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ๑.๙.๓ ลูกจ้างประจา, พนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ทบ. ปัจจุบันปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป

๑.๙.๔ บุตรของข้าราชการทหาร, ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ

สังกัด ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ดังนี้.-

๑.๙.๔.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับ

การปูนบาเหน็จพิเศษ (สาเนาคาสั่ง ทบ. ฯลฯ)

๑.๙.๔.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ (สาเนาคาสั่ง ทบ. ฯลฯ)

๑.๙.๔.๓ รับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ใช้หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่)

– ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น หลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว **ยกเว้น หลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๙.๒ กับข้อ ๑.๙.๔.๓ ให้คะแนนเพิ่มใน ๒ ข้อนี้รวมกันได้** ๒. ระเบียบการสอบ

๒.๑ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ

๒.๒ ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ๒.๓ ผู้ที่กระทาการใดอันเป็นทุจริตในการสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก จะตัดสิทธิในการสอบคัดเลือก ฯ และดาเนินคดีตามกฎหมาย รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

สมัครงาน กรมสรรพาวุธทหารบก งานราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัคร สอบ กรมสรรพาวุธทหารบก 2557 สอบ กรมสรรพาวุธทหารบก 57 กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 19 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 29 เม.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments