หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ -26 เม.ย. 2557  อาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

"หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ -26 เม.ย. 2557  อาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13268 หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 26 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

                   หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน

(เพศชาย และหญิง) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียด ดังนี้

                   ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                       ๑.๑ เพศชาย

                            ๑.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ ๑ พ.ค.๒๗ – ๑ พ.ค.๓๙)

                             ๑.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน

                            ๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท)

                             ๑.๑.๔ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

                             ๑.๑.๕ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                             ๑.๑.๖ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา)

                             ๑.๑.๗ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

                         ๑.๑.๘ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

                             ๑.๑.๙ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด

                             ๑.๑.๑๐ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

                            ๑.๑.๑๑ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป

                       ๑.๒ เพศหญิง

                            ๑.๒.๑ มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด        อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ ๑ พ.ค.๓๒ – ๑ พ.ค.๓๙)

                            ๑.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท)

                            ๑.๒.๓ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป

                             ๑.๒.๔ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

                            ๑.๒.๕ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                            ๑.๒.๖ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด

                            ๑.๒.๗ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

                            ๑.๒.๘ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

                            ๑.๒.๙ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน

                            ๑.๒.๑๐ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

                            ๑.๒.๑๑ ว่ายน้ำได้

                  ๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

                       ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา

                       ๒.๒ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา

                       ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด    ฉบับจริงและสำเนา

                       ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

                       ๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา

                       ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว    จำนวน ๒ รูป

                       ๒.๗ หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

                       ๒.๘ หลักฐานรับรองความสามารถทางด้านกีฬา

สมัครงาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ งานราชการ จันทบุรี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 2557 สอบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 57 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ :สมัครด้วยตนเอง  

                   ๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล

                       ๓.๑ การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

                       ๓.๒ วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐๐๐

                       ๓.๓ การคัดเลือก

                            ๓.๓.๑ การทดสอบร่างกาย (ชาย)

                                      ๓.๓.๑.๑ ดึงข้อ    เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๒ ยึดพื้น   เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๓ ลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที  เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๔ วิ่งระยะทาง  ๘๐๐ เมตร เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที  ๓๐ วินาที

                            ๓.๓.๒ การทดสอบร่างกาย (หญิง)

                                      ๓.๓.๑ โหนตัว  เกณฑ์ผ่าน   ๕๐ วินาที

                                      ๓.๓.๒ ลุกนั่ง  เกณฑ์ผ่าน  ๓๐ ครั้ง

                                      ๓.๓.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร  เกณฑ์ผ่าน  ๖   นาที    

                                      ๓.๓.๔ ว่ายน้ำระยะทาง ๕๐ เมตร

                            ๓.๓.๓ การสอบข้อเขียน

                                      – ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

                   ๔. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐        ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน       จังหวัดจันทบุรี

          ๕. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์    อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐๓๙-๓๒๖๒๙๒ หรือ tpmarines.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 26 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 26 เม.ย. 2557

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments