สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มี.ค. -30 เม.ย. 2557  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มี.ค. -30 เม.ย. 2557  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13235 หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 มี.ค. – 30 เม.ย. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงบประมาณ ครั้งที่ 1/2557

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
– แนวคิดและเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
– ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของสำนักงบประมาณ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของสำนักงบประมาณ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงบประมาณ งานราชการ สำนักงบประมาณ รับสมัคร สอบ สำนักงบประมาณ 2557 สอบ สำนักงบประมาณ 57 สำนักงบประมาณ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :สมัครด้วยตนเอง  

ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments