กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 เม.ย. 2557  นักวิชาการพัสดุ,วิศวกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,ช่างเจาะบ่อบาดาล,นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 เม.ย. 2557  นักวิชาการพัสดุ,วิศวกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,ช่างเจาะบ่อบาดาล,นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13220 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,วิศวกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,ช่างเจาะบ่อบาดาล,นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 12,285-18,000
อัตราว่าง: 61
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 8 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
2. จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ
3. การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการพัสดุครุภัณฑ์ แนวทางการจัดหา และบริหารพัสดุครุภัณฑ์
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ และเพื่อการวิเคราะห์วิจัย ค้นคว้าและการออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม
2. ศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย แก้ไข และปรับปรุงงานวิศวกรรม

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อให้งานที่ทำถูกต้องตามระเบียบราชการ
2. งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
3. งานแผนงาน งบประมาณ และติดตามผลประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้อง และเหมาะสมกับงบประมาณ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตร
6. จัดทำและพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาศึกษาวิจัย
7. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเจาะบ่อบาดาล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– หรือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือวิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือ
– มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างขั้นต้น ในการเจาะ ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์การเจาะ Fishing ติดตั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดร่วมกัน
2. บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคโลหะ อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างต่าง ๆ
2. ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดร่วมกัน
3. คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างต่าง ๆ
2. ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดร่วมกัน
3. คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. เก็บเงินค่าน้ำบาดาล
3. รวบรวมรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ฎีกา
4. จัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย
5. ทำบัญชีตามระบบราชการ
บัญชีเงินฝาก บัญชีแยกประเภท
6. ตรวจสอบใบสำคัญ ทำรายงานการเงินและงบประมาณ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2557 สอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 57 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล :อินเตอร์เน็ต  

ดาวน์โหลด/อ่านประกาศคลิกที่นี่

สมัครสอบคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments