ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -28 มี.ค. 2557  Analytics & Modeling Manager


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -28 มี.ค. 2557  Analytics & Modeling Manager"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13211 หรือ
ตำแหน่ง: Analytics & Modeling Manager
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 ตำแหน่ง : Analytics & Modeling Manager

 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ควบคุม ดูแล การจัดทำรวมถึงตรวจรับ ปรับปรุง พัฒนา Credit Modeling เช่น A-score, B-score / NCB grade / MCM / C-Score / Early warning / Credit review system สำหรับเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด

    วางแผนและจัดการนำ ระบบ analytics and modeling ขึ้นระบบงานของธนาคาร เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อ การดูและ portfolio รวมถึงการจัดเก็บหนี้นี้สามารถใช้การบริหารตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าในระดับที่แตกต่างกัน

    วางแผนและจัดทำ Model validation and monitoring โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดทำรวมถึงการนำไปใช้ของ Credit Modeling ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

    ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการใช้ และปรับเปลี่ยน Credit Modeling อยู่อย่างสม่ำสมอ

    ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานในสังกัด ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ

     

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น                

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดีอย่างน้อย 5 ปี เช่น Statistic Program-SAS

    มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL, Statistic Modeling ชั้นสูง อย่างน้อย 5 ปี

    เคยจัดทำระบบ credit scoring โดยใช้ SAS program อย่างน้อย  5 ปี

    มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

    มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

    มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

 การรับสมัครและการคัดเลือก

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

           คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments