ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -28 มี.ค. 2557  Head – Retail Loan Collection


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -28 มี.ค. 2557  Head – Retail Loan Collection"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13210 หรือ
ตำแหน่ง: Head – Retail Loan Collection
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 ตำแหน่ง : Head – Retail Loan Collection

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ รวมทั้งวางระบบการจัดเก็บหนี้ ตั้งแต่อายุหนี้ก่อนการตัดหนี้สูญ (Pre Write Off) หนี้ที่มีการตัดหนี้สูญไปแล้ว (Post Write Off) การติดตามหนี้สูญได้รับคืน (Recovery) และการดำเนินคดีกับลูกหนี้ (Litigation)

    กำกับดูแลการบริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระโดยการติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collection) และการติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (Field Collection)

    บริหารการซื้อ-ขายพอร์ตลูกนี้ เพื่อให้สามารถบริหารการจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    กำกับดูแลและบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมคุณภาพของบริษัทรับจ้างติดตามหนี้ภายนอก

    วิเคราะห์ปัญหา กำหนดตัวชี้วัดผลงาน วางแผนกำลังคน และจัดทำผลตอบแทน (Collection Incentive)

    กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการอนุมัติและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสินเชื่อรายย่อยทุกประเภท  

    กำหนดนโยบาย กำกับดูแลบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือและกระบวนการทำงานทั้งหมด รวมทั้งการสร้างทีมและบริหารทีมภายใต้การดูแลทั้งหมด  

 

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น                

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ในการจัดตั้งทีมงาน วางนโยบายและแผนงาน รวมทั้งวางระบบการจัดเก็บหนี้ ตั้งแต่อายุหนี้ก่อนการตัดหนี้สูญ (Pre Write Off) ไปจนถึงหนี้ที่มีการตัดหนี้สูญไปแล้ว (Post Write Off) การติดตามหนี้สูญได้รับคืน (Recovery) และการดำเนินคดีกับลูกหนี้ (Litigation)

    มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระโดยการติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collection) และการติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (Field Collection) จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 10 ปี และเคยบริหารพนักงานจัดเก็บหนี้มาไม่น้อยกว่า 300 คน

    มีความรู้ด้านสินเชื่อและมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย การปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย การให้บริการลูกค้าและแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน การรับชำระเงิน การยึดหลักประกันและการขายทอดตลาดหลักประกัน เพื่อให้สามารถบริหารงานจัดเก็บหนี้ได้อย่างครบวงจร

    มีความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหนี้ กฏหมายข้อมูลเครดิต ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการจัดเก็บหนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

    มีประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในการซื้อ-ขายพอร์ตลูกนี้ เพื่อให้สามารถบริหารการจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    มีประสบการณ์บริหารบริษัทรับจ้างติดตามหนี้ภายนอก

    มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การวางแผนกำลังคน และการจัดทำผลตอบแทน (Collection Incentive)

    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

 การรับสมัครและการคัดเลือก

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

           คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments