งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 มี.ค. 2557  หัวหน้าทีมงาน (Team Leader) กลุ่มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 มี.ค. 2557  หัวหน้าทีมงาน (Team Leader) กลุ่มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13209 หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าทีมงาน (Team Leader) กลุ่มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทีมงาน (Team Leader)  กลุ่มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

          บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำมีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง หัวหน้าทีมงาน (Team Leader) สังกัด กลุ่มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยจำนวน 2  อัตรา ดังนี้

 

1.  ทีมบริหารระบบงาน CRM (Infrastructure Team)

 

2.  ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ (Campaign Management Team)

 

โดยมี หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities) ในงานแต่ละด้าน ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

ตำแหน่ง       :  หัวหน้าทีมบริหารระบบงาน CRM (Infrastructure Team)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

 

    วิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาดหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

    วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลข้อมูลลูกค้าของกลุ่มลูกค้าบุคคล โดยทำงานร่วมกับทีมการตลาดและทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์

    พัฒนาและบริหารจัดการคลังข้อมูลการตลาดเชิงลึก (Campaign Data Marts) ให้รองรับการวิเคราะห์ การบริหาร การตัดสินใจด้านการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

    พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และครอบคลุมทุกช่องทางการติดต่อลูกค้าของธนาคาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และเพิ่มความสามารถด้านการตลาด โดยทำงานร่วมกับทีมวิเคราะห์การตลาด

    พัฒนาโครงสร้างข้อมูลธนาคาร (SAS Detail Data Store for Banking) ด้านข้อมูลลูกค้าบุคคลและข้อมูลการตลาด รวมถึงบริหารจัดการระบบ SAS campaign management systems

    ทำงานร่วมกับทีม IT ในการจัดทำ Test Script เพื่อทดสอบระบบและข้อมูลต่างๆ

 

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

 

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงิน สำหรับลูกค้าบุคคล

    มีประสบการณ์ในการพัฒนาคลังข้อมูลเฉพาะด้าน (Data Marts) ที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลความเสี่ยง ข้อมูลการตลาด หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ในการออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Model) และการจัดการโครงการพัฒนาระบบ

    มีความชำนาญในเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis) เช่น SAS เป็นต้น

    มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีม Information Management/Business Analytical และดูแลทีมอย่างน้อย 3-5 ปี

    มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 

ตำแหน่ง       :  หัวหน้าทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ (Campaign Management Team)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

    วางกลยุทธ์ และแผนงานในการทำแคมเปญ CRM เพื่อ Cross Sell , Up Sell, Retain ผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

    วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย นำเสนอผลิตภัณฑ์ และเลือกช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในการออกแคมเปญ รวมถึงกำหนดตัววัดที่ชัดเจนในการวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

    วางกระบวนการในการออกแคมเปญ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ในการนำเสนอแคมเปญผ่านสื่อที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    กำหนดเลือก และจัดเตรียม Target Lead ในการออกแคมเปญแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงจัดทำรายงานสรุปและประเมินผลของการออกแคมเปญ

    บริหารจัดการภาพรวมการออกแคมเปญ ติดตามผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาการออกแคมเปญให้ได้ผลตอบรับและรายได้ที่สูงขึ้น

    จัดเตรียม Campaign Dashboard, Presentation และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

 

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

 

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ในการทำ CRM แคมเปญมากกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ในการ Lead ทีม CRM แคมเปญในธุรกิจการเงินการธนาคารมากกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

    มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ ทำแผนธุรกิจ และทำ Project Management

    มีทักษะในการจัดเตรียม Presentation และนำเสนอผลการดำเนินงานกับผู้บริหารระดับสูง

    มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

    สามารถวางกลยุทธ์ในการออก CRM แคมเปญและสร้างยอดเงินฝากจากการออกแคมเปญเพิ่มมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี

ขั้นตอนการรับสมัคร

          การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อีเมล์  

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคารได้ ดังนี้

    เขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับกรอกประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่

– งานและความรับผิดชอบปัจจุบัน

– ผลงานในอดีตที่ภูมิใจ

– จุดเด่นในการปฏิบัติงาน

– ประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ

– โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการรับท่านเข้าปฏิบัติงาน

– ผลตอบแทนที่ต้องการ

เอกสารประกอบการสมัคร

 •     รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 •     เอกสารการศึกษา
 •     สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 •     สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

แนบเอกสารการสมัครงานข้างต้นแล้วส่งมาที่  Email: hr.recruit@ktb.co.th 

(โปรดระบุตำแหน่งที่สมัครให้ชัดเจน)

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  31   มีนาคม 2557     

การคัดเลือก

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

    ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7738

E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

Download ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments