งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -18 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -18 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13176 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มี.ค. – 18 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

—————————————————–

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๙ อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

๑. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

๒. นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา

๓. นายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

๑. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา

๒. นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

๓. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา

๔. นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

 

/๑. มีสัญชาติไทย…

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนดดังต่อไปนี้

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

ข. วัณโรคในระยะอันตราย

ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง

๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกพักงานจากองค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นและกรุงเทพมหานคร

๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะกระทำผิดวินัยจากองค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการอื่นและกรุงเทพมหานคร

๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดความอาญา เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

๑๒. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

๑๓. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้

ก. ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

ข. ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ เกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

/ค. ผู้ซึ่งขาด…

ค. ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี และมิใช่กรณีออกเพราะการทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

๑๔. สำหรับภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๑๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

 

๔. เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

ผู้สอบแข่งขัน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

๔.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

๔.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค ๖-๘ อัตราเงินเดือน ๖,๙๒๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔.๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๗,๖๔๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

๔.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหลักสูตรศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๘,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

๔.๓.๑ ปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) อัตราเงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

/๔.๓.๒ ปริญญา…

๔.๓.๒ ปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปีอัตราเงินเดือน ๑๒,๕๖๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔.๓.๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทั่วไปในข้อ ๔.๓.๑ อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๖๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

๕.๑ การจำหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ ๕๐ บาท ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หมู่ที่ ๓ ถนนโกสุมพิสัย-โสกขุ่น อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๔๓๗๓ – ๑๒๔๘ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

๕.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๔๓๗๓ – ๑๒๔๘

๕.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท

ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท

ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พิจารณาเป็นรายกรณีไป

๕.๔ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ทีมีอำนาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

 

/บริหารงาน…

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๕. เอกสาร หลักฐานอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ

๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๗. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน ๑ ตำแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ เอ ๔ เท่านั้นเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

๕.๕ การยื่นใบสมัคร

ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น

 

๖. เงื่อนไขการรับสมัคร

๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ ๑, ระดับ ๒, ระดับ ๓ และสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

 

/๗. การประกาศ….

 

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ภายในวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือทดสอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้)

 

๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

 

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

๑๐.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ได้ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

 

/๑๑. การยกเลิก…

 

๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามกำหนด หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๔) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยการโอนส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า ด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจาการราชการโดยไม่มีความเสียหาและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้

 

๑๒. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

นำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด

๑๒.๑ บัตรประจำตัวสอบ

๑๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุ พร้อมติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๑๒.๓ สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

๑๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๑๒.๕ สำเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น

๑๒.๖ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๖ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

 

/๑๓. การบรรจุ…

๑๓. การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

๑๓.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่งตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม

๑๓.๒ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

๑๓.๓ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

๑๓.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

๑๓.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จะดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมทำนองเดียวกันอย่าได้หลงเชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

(ลงชื่อ) สุคล สีสมัย

(นายสุคล สีสมัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ประธานคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

สมัครงาน อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม 57 อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments