อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -18 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -18 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13174 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มี.ค. – 18 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.Facebook.com ค้นหา อบต.ประชาพัฒนา หรือโทร.สอบถามได้ที่ ๐๔๓๗๓๑๒๒๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

————————————————-

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ ๕๔ (๑) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

(๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

(๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

(๑) ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๗ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com ค้นหา “อบต.ประชาพัฒนา” โทร. ๐๔๓๗๓๑๒๒๗  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง    แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๗

——————————————–

ตามที่   องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   ได้ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ (๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๕๖ ข้อ ๖๒ ข้อ ๖๓  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)    เพื่อให้การประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มีความถูกต้อง ชัดเจน  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  (ฉบับ ๑) ประจำปี ๒๕๕๗  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อความเดิม หน้า  ๔

๕. การรับสมัคร

๕.๑ วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ

          ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๓  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารตาม ๕.๓ ด้วยตนเอง    ณ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา    อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๒๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึงวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ    และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์  http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา “อบต.ประชาพัฒนา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗   ในวันและเวลาราชการ

ข้อความใหม่

หน้า  ๔

๕. การรับสมัคร

๕.๑ วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๓  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารตาม ๕.๓ ด้วยตนเอง    ณ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา    อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่วันที่ ๒๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึงวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ    และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา “อบต.ประชาพัฒนา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗   ในวันและเวลาราชการ

                   /หน้า ๖…

-๒-

ข้อความเดิม

หน้า  ๖

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบข้อเขียน   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม     และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา“อบต.ประชาพัฒนา”  สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗  ในวันและเวลาราชการ

ข้อความใหม่

หน้า  ๖

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบข้อเขียน   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)    ในวันจันทร์ที่ ๒๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗     ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม     และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา“อบต.ประชาพัฒนา”  สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗  ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสวัสดิ์      คำมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

สมัครงาน อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม 57 อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments