อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง,วิศวกรโยธา,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง,วิศวกรโยธา,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13170 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง,วิศวกรโยธา,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 11 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

********************************

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๖ อัตรา 

                     อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๑๓  มาตรา ๑๔  มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ (๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๔  (๑) แห่ง ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑o/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓o พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๖ ตำแหน่ง ๖ อัตรา

๑.๑  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑ จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

๑.๑.๑  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน   ๑  อัตรา

๑.๒  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ  ๒  จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

๑.๒.๑  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

๑.๓.๑  ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง  จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓.๒  ตำแหน่ง วิศวกรโยธา  จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓.๓  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓.๔  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน  ๑  อัตรา

 

                                                                                                 /๒. คุณสมบัติ

– ๒ –

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 

(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญาเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

                                                                                                            / (๑๓) ไม่เป็นผู้

                                             – ๓ – 

 

(๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ข้อ ๗  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑o) หรือ (๑๔)

(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ  ๘  ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ตลอดเวลาที่รับราชการ  เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๖ (๖) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

ข้อ  ๙  การพิจารณายกเว้นกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท o๓๑๑ / ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก.)

๓. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ผู้สอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

๓.๑  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

๓.๑.๑  ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเที่ยบเท่า อัตราเงินเดือน ๗,๖๔o บาท

                                                                                                 /๓.๒  ตำแหน่งสายงาน

-๔ –

๓.๒  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

๓.๒.๑  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที่ยบเท่า    อัตราเงินเดือน  ๘,๘๐๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๓.๒.๒  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓  ปี ต่อจากประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๙,๓๓o บาท  หรือตามที่  ก.อบต.กำหนด

๓.๓  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓

๓.๓.๑  ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๔  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๘๖o  บาท  หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๓.๓.๒  ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร  ๕  ปี  อัตราเงินเดือน  ๑๒,๕๖o บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถซื้อใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http:// www. nonggo .go.th และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๙๘๓๕๖๔ 

๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓oo บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตัวเอง และต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานต่อไปนี้

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูปโดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูปและบัตรประจำตัวสอบจำนวน ๒ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล  ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

                                                                                                              /สำเนาบัตรประจำตัว

 

-๕-

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ  คือวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑  ฉบับ 

(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จนถึงวันที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)

(๕) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

(๖)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

๗.  เงื่อนไขการรับสมัคร

(๑) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสมารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง เท่านั้น

(๒) ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันในครั้งนั้น

ทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้สำเนาขนาดกระดาษเป็น A๔ พร้อมผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http:// www. nonggo .go.th  ในวันที่  ๑๗ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๙. หลักสูตรและวิธีการสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร  โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ก่อน  เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาค  แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.) สัมภาษณ์ ต่อไป (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ข.)

                                                                                                /หลักเกณฑ์การตัดสิน

-๖-

๑๐. หลักเกณฑ์การตัดสิน    

๑o.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

๑o.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค  ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖o 

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง( ภาค ค )มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข ) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

๑๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๑.๓. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

๑๑.๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

๑๑.๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก กำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

๑๑.๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 

                                                                                              / ๑๑.๓.๔ ผู้นั้นประสงค์

                                                        -๗-

๑๑.๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๑๑.๓.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๑.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

๑๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในแต่ละตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ 

๑๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันและเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๑๒.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

๑๒.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

๑๒.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

                                                                                 / องค์การบริหารส่วนตำบล

-๘-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการ ความรู้ความสามารถ  ความโปร่งใส่  ความเสมอภาคด้วยระบบคุณธรรม ภายใต้การกำกับดูแล และการควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้นอย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด รัดกุม และเฉียบขาด และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ – ๙๘๓๕๖๔  หรือทางโทรสาร ๐๔๓-๙๘๓๕๖๔ ต่อ ๑๘ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    ๖   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมคิด  บุญประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

สมัครงาน อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม 57 อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ภาคผนวก ก คลิกที่นี่

ภาคผนวก ข คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments