อบต.โคกก่อ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -8 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโภชนาการ,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบต.โคกก่อ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -8 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโภชนาการ,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13168 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโภชนาการ,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 8 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

—————————————————

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  มาตรา ๑๗(๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๕๔ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   จำนวน  ๑  ตำแหน่ง   ดังนี้

๑.๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน ๑ อัตรา  

๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง ๖ อัตรา  ดังนี้

๑.๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒.๒ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  ๒  อัตรา

๑.๒.๓  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานโภชนาการ จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒.๔  ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒.๕  ตำแหน่ง  นายช่างสำรวจ  จำนวน  ๑   อัตรา

๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๓.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน   ๑  อัตรา

๑.๓.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน   ๑  อัตรา

 

-๒-

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย      

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   

(ข) วัณโรค ในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

 

-๓-

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับ ภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

      ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้

๓. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

                ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

๓.๑  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

                ๓.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อย กว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๗,๖๔๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

-๔-

๓.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   

๓.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๘,๘๐๐  บาทหรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

๓.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน   ๙,๓๓๐  บาทหรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

๓.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

๓.๓.๑ ปริญญา ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน  ๑๑,๘๖๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

๓.๓.๒ ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี เงินเดือน   ๑๒,๕๖๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๔.๑ การจำหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  ได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   ในวันและเวลาราชการ

๔.๒ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร ผู้ ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  ในวันทำการ เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. และมีสิทธิสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๘-๔๐๗๑ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ www.kokkoa.go.th 

๔.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ตำแหน่งละ ๓๐๐  บาท

ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท

ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท

 

-๕-

๔.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

(๑) สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทยที่ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร สอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

(๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๗) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

         ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน ๑ ตำแหน่ง คณะกรรมการจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

          ทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

๔.๕ การยื่นใบสมัคร

         ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันเวลา และสถานที่รับสมัคร

         ผู้ สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันใน ตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่

ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มา สมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขัน ครั้งนั้น

 

 

 

-๖-

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร

๕.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๘ เมษายน   ๒๕๕๗  ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ ๑, ระดับ ๒ , ระดับ ๓ และสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

๕.๓ ผู้ สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกก่อ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ www.kokkoa.go.th 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้

๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน

                            การ ตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยต้อง

นำคะแนนจากการสอบภาคความ รู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

 

-๗-

๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

๙.๒ บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกเว้นแต่ในกรณีที่ได้มี การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปก่อนแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

๙.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น  อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้  

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกก่อกำหนด หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วง หน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๔) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดย การโอน ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

       การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

       การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอัน สมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุ แต่งตั้งต่อไปก็ได้

 

-๘-

๑๐. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ นำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด

๑๐.๑ บัตรประจำตัวสอบ  

๑๐.๒ สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๑๐.๓ สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

๑๐.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๑๐.๕ สำเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

๑๐.๖ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบล ข้อ ๖ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

๑๑.๑ ผู้ สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม

๑๑.๒ ถ้า ผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการ ศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

๑๑.๓ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

๑๑.๔ บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนิน การเป็นอย่างอื่น

๑๑.๕ การ อนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างอาจ แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุ และแต่งตั้งเรียงลำดับที่สอบแข่งขันได้

 

-๙-

         การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือ ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่าตำแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิที่เทียบ ได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับตำแหน่งที่จะ บรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ในตำแหน่งนั้น โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าด้วย

          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  จะดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

           ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                ธารณ ภักดีสุวรรณ

(นายธารณ    ภักดีสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

 ประธานคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

สมัครงาน อบต.โคกก่อ งานราชการ มหาสารคาม อบต.โคกก่อ รับสมัคร สอบ อบต.โคกก่อ 2557 สอบ อบต.โคกก่อ 57 อบต.โคกก่อ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.โคกก่อ :สมัครด้วยตนเอง  

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments