งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 มี.ค. 2557  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน,ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ,ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 มี.ค. 2557  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน,ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ,ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13144 หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน,ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ,ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
Share

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อศึกษา วิเคาระห์ วิจัย จัดทำรายงานและเผยแพร่บทวิเคราะห์ / วิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และข้อมูลภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
พยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย ภาวะการเงินการธนาคารภายในประเทศ รวมทั้งทั้งติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยต่างๆ
จัดทำรายงานวิจัย/สำรวจ และให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัย / สำรวจแก่หน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
จัดระบบ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลของฝ่ายงาน รวมทั้งรวมรวบรายงานวิเคราะห์/วิจัย และประสานงานในการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด สถิติ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ ตัวแปรที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีทักษะในการเขียนบทความ และการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความใส่ใจในการพัฒนาตนเอง
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มี.ค. 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
Share

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
วางแผนเสนอกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเงินกองทุน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรูปแบบใหม่
เพื่อกำหนดและจัดทำโครงสร้างของข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารในระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
จัดเตรียมข้อมูล กระบวนการจัดทำและแบบจำลองที่เข้ากันได้กับเครื่องมือ/ระบบทางการเงินอื่นๆ ที่หน่วยงานจะนำมาใช้เพื่อให้ผลของรายงานมีความถูกต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร เพื่อทำการประมาณความต้องการใช้เงินทุนของธนาคาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มี.ค. 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
Share

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คู่แข่ง และศักยภาพของธนาคาร
วิเคราะห์ และติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารและคู่แข่ง
จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานภายในและภายนอก
ประสานงานในการจัดทำตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนการเงินของสายงาน ดูแลการจัดทำงบประมาณทั้งในภาพรวมและหน่วยงาน

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
มีความรู้ด้านหลักการงบประมาณ
มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มี.ค. 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments