Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -20 มี.ค. 2557  ครูผู้สอน (เอกทั่วไป)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -20 มี.ค. 2557  ครูผู้สอน (เอกทั่วไป)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13120 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (เอกทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 20 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

    ตำแหน่งที่จะจ้าง ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

     คุณสมบัติทั่วไป

      (๑)  มีสัญชาติไทย

      (๒)  มีอายุไม่ตำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

      (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

                ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

      (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

    (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  

               เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                                                                                                                                                        

 

            หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

สมัครงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ งานราชการ นนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับสมัคร สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2557 สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ :สมัครด้วยตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี   ตั้งแต่วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 27 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments