กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13104 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 11 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานแบคทีเรีย)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑)ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเพื่อการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคติดเชื้อ
แบคทีเรีย โดยใช้เทคนิคพื้นฐานร่วมกับเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ และแยกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลเพื่อสนับสนุนการควบคุมป้องกัน วินิจฉัย สอบสวน และเฝ้าระวังการระบาดของโรค รวมทั้งตรวจวิเคราะห์และยืนยันเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพที่ก่อโรคในคนด้วยวิธีมาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
(๒)ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามการรักษา
โรควัณโรค โรคเรื้อน โรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียต่างๆ หรือเพื่อการสอบสวนทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค และประเมินสุขภาพ ซึ่งมีขบวนการ และใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐานและขั้นสูงด้านจุลชีววิทยา อณูวิทยา อิมมูโนวิทยา และเซลล์วิทยา โดยมีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(๓)ร่วมวิจัยทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านโรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรควัณโรค
โรคเรื้อน โรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียต่างๆ ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค
เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน
(๔)ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยปฏิบัติงานระบบคุณภาพ งานพัฒนาห้องปฏิบัติการ งานมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการบริการทางการแพทย์ด้านห้องปฏิบัติการที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน
(๕)จัดการความรู้ ข้อมูล รายงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖)ร่วมดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม การจัดประชุม การนิเทศงาน เพื่อให้ความรู้และให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗)งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑)ความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียกลุ่มมัยโคแบคทีเรีย
๒)ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
๓)ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
๔)ความรู้เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย
๕)ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับห้องปฏิบัติการต่างๆ
๖)ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานพันธุกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การวิจัยและพัฒนากระบวนการเตรียมเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก
(๒) การวิจัย และพัฒนากระบวนการทดสอบคุณภาพเซลล์ต้นกำเนิด ประกอบด้วยการทดสอบการ
ปนเปื้อน จุลชีพ การทดสอบความบริสุทธิ์ การทดสอบความเป็นเอกลักษณ์และการทดสอบความแรง
(๓) ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา ประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุุน
คุุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
(๔) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(๕) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๖) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(๘) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๙) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุุคลากรที่มีความ
ชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ
(๑๐) นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านอื่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑)ความรู้เกี่ยวกับการปนเปื้อนจุลชีพ ในกระบวนการเตรียมเซลล์ต้นกำเนิด และแนวทางการป้องกัน
๒)ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเซลล์ต้นกำเนิด โดยเทคนิคปราศจากเชื้อ
๓)ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นกำเนิด
เพื่อใช้การวิจัยทางคลินิก
๔)ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557 สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments