กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 -28 มี.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 -28 มี.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13091 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ

2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

3) จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5) ดูแลรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ -จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ

6) การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน 2) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนการผลิต 3) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์ รวม 100 คะแนน 4) ความรู้ทั่วไป 50 คะแนน

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 

– ทักษะ

 

– สมรรถนะ

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ 100 คะแนน

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบยังเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ กรุงเทพ กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์ 2557 สอบ กรมธนารักษ์ 57 กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments