งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -23 เม.ย. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -23 เม.ย. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13075 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 23 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

 1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา
 2. คุณสมบัติทั่วไป

  1. ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิด 1 เมษายน 2529 ถึง 23 เมษายน 2557)
  2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
  3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  4. ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว  มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
  6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  7. ไม่อยู่ในสมณะเพศ
  8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่งต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  9. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยงาน
  10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
 3. ข้อกำหนด

  1. ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
  2. เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ 3.1 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ  เป็นเวลา 8 สัปดาห์  กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการก็ได้
  3. กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ
 4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
  2. เอกสารแสดงคุณวุฒิ  เช่น  ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.8) หรือหนังสือสำคัญ สด.3 และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่  ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ  ผลัดใด  ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถนำ สด.8 มาส่งได้ภายในวันที่ 6 พ.ค. 2557 กรณีเป็นทหารกองประจำการที่จะปลดใน 30 เม.ย. 57 สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป หรือกองร้อยอิสระ
  8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
  9. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร ถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว
 5. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบดังนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ภาษาไทย (25 คะแนน)
  2. คณิตศาสตร์ (25 คะแนน)
  3. วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน)
  4. ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)
 6. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
  2. ลุก-นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
  3. ดึงข้อ 9 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
  4. วิ่ง 1.6 กม. ไม่เกิน 8 นาที (20 คะแนน)
  5. ว่ายน้ำ 100 ม. ไม่เกิน 2.35 (20 คะแนน)
 7. การสอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน)

สมัครงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ งานราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 2557 สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 57 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :สมัครด้วยตนเอง  

จำหน่ายระเบียบการรับสมัครวันที่ 10 มี.ค. – 23 เม.ย. 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

รับสมัคร 17-23 เม.ย. 2557 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

สอบคัดเลือก ในวันที่ 24-25 เมษายน 2557 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช  เวลา 06.30-07.00 นำกางเกงว่ายน้ำมาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน 07.00 ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิเข้าทดสอบ) โดยแยกการทดสอบฯ ดังนี้

 • หมายเลข 00001-03000 ทดสอบฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2557
 • หมายเลข 03000-06000 ทดสอบฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2557

ในวันที่ 26 เมษายน 2557 ทดสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา  ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา 12.00 นำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย ผรับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย)

ในวันที่ 27 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้ากองร้อย กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 07.00 การแต่งกายชุดสุภาพ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย)

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบภาควิชาการ, สอบสัมภาษณ์)

ประกาศผลสอบครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 10.00 และทางเว็บไซต์ www.swc.rta.mi.th

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ผู้สอบได้ตัวจริงรายงานตัวทำสัญญา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องนำผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 พิมพ์ลายนิ้วมือตรวประวัติอาชญากร ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ

ในันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 รายงานตัวฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป) ระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์ ตั้งแต่  1  กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ (036) 413412 หรือ 0844524225 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 24-27 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 29 เม.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments