อบต.ดงดวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มี.ค. -09 เม.ย. 2557  ช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบต.ดงดวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มี.ค. -09 เม.ย. 2557  ช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13061 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 09 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗

——————————————————

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน  ๙ ตำแหน่ง  ๙  อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนดำเนินการสอบแข่งขันและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

๑.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

(๑) ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

(๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 

(๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

(๕) ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 

(๕)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ดังนี้ 

(ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ข)โรควัณโรคในระยะอันตราย

(ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณี ดังนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒)ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ เกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓)ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนกำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้

๔.เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร 

คุณวุฒิปริญญาตรี   ๔  ปี จะได้รับเงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท 

คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จะได้รับเงินเดือน ๑๒,๕๖๐ บาท 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน ๙,๓๓๐บาท 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน ๘,๘๐๐บาท 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน ๗,๖๔๐ บาท 

๕.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙เดือนมีนาคมพ.ศ.๒๕๕๗ถึงวันที่

๙เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๗๐๖-๑๐๕ 

๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน

 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูปและบัตรประจำตัวสอบ                  จำนวน ๒ รูป 

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๓) สำเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือระเบียนแสดงผลการ

เรียน (Transcript) (พร้อมฉบับจริง) มาแสดงในวันรับสมัครโดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและ   

ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครกรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็น

ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ฉบับ 

(๕) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

(๖) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน๑ ตำแหน่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้นทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ 

๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนนโดยข้อสอบปรนัย ดังนี้

(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม๒๕ คะแนน

ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

(๒) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม๒๕ คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๕๐คะแนน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (ภาคผนวก)

๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

๘. เกณฑ์การตัดสิน 

๘.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาค

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 

๘.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

๙. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(ภาค ค)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข)เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

๙.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

๑๐.๑ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

๑๐.๒ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน  ตำบลดงดวนกำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

 ๑๐.๓ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 

๑๐.๔ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

  ๑๐.๕ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๑๐.๓)เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

๑๑.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนอย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอน ไปสังกัดหน่วยงาน

ราชการ อื่นได้ 

๑๑.๒การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันและเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๑๑.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

๑๑.๔บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้งเว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

๑๑.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

๑๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสำหรับการสอบในอัตราตำแหน่ง

ละ  ๓๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป

๑๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลาสถานที่สอบแข่งขัน 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันจะประกาศให้ทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนในวันที่  ๑๗ เมษายน   ๒๕๕๗    ส่วนวัน  เวลา  และสถานที่สอบ   จะประกาศให้ทราบภายหลัง  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ดำเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ – ๗๐๖-๑๐๕หรือทางโทรสาร ๐๔๓-๗๐๖-๑๐๕ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลงวันที่  ๕เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

๑.สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

๑.๒ ตำแหน่งช่างสำรวจ รหัสตำแหน่ง ๑๐๑

ชื่อตำแหน่ง ช่างสำรวจ  ๑

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสำรวจที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่วยวัดระยะ  วัดระดับของภูมิประเทศ  วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำรวจทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ  ซ่อม  บำรุงรักษา  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ช่วยทำแผนที่สำรวจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่  หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสำรวจ  ช่าง

ก่อสร้าง  ช่างโยธา  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.มีความรู้ในงานช่างสำรวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

๒.สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รหัสตำแหน่ง ๒๐๑

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ๒

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคำสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือเศรษฐกิจและสังคมฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา  ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค.  

หรือ  ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ 

ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. 

หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ 

ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. มีความรู้ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

 

 

๒.๒ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รหัสตำแหน่ง ๒๐๒

ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง  ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๖.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

๒.๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รหัสตำแหน่ง ๒๐๓

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ๒

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตาม

คำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับ

มอบหมายเช่นการรวบรวมรายละเอียดต่างๆเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีทำฎีกาเบิกเงินเช่นบัญชีเงินสดประจำวันบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภทตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่ายตรวจทานงบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท)หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางทางบัญชีพาณิชยการ

เลขานุการการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า๙หน่วยกิตหรือทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ

๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าหรือไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชีพณิชยการ

เลขานุการการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า๑๕หน่วยกิตหรือทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลังมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

๖.มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

๓.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัสตำแหน่ง ๓๐๑

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๓

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดยควบคุมการจัดการงานต่างๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่าง  โต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.    รับรองหรือทาง

อื่นที่  ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

๒.มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลังมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

 

๓.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รหัสตำแหน่ง ๓๐๒

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา๓

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  งานการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  งานสังคมสงเคราะห์  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา  โดยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผน  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เพื่อการจัดการศึกษา  รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์  วิจัยหลักสูตร  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ  การวิเคราะห์วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน  การวางแผนการศึกษา  การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา  จัดทำมาตรฐานทางการศึกษา  ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี  ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ทำความเห็นสรุปรายงาน  และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา  การวางโครงการ  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา  ติดตามประเมินผล  ดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  นอกจากนั้น  ยังทำหน้าที่จัดทำแผนและระบบสารสนเทศ  งานการเจ้าหน้าที่  งานการปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานบริหารโรงเรียน  งานบริหารวิชาการ  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้การศึกษา  หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือทางอื่นที่  ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. มีความรู้ความเข้าใจในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่า กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

 

๓.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร รหัสตำแหน่ง ๓๐๓

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร  ๓

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ

เกษตร เช่น การปรับปรุง บำรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดำเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์   หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

๖.มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 

๓.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง รหัสตำแหน่ง ๓๐๔

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคลัง  ๓

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการคลังศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุงงานการคลังของอบต. ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการคลังโดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆหลายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลังของอบต. และพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายควบคุมการรับการจ่ายการกู้และการยืมเงินสะสมของอบต. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดอบต.และการนำส่งเงินรายได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์กฎหมาย

บริหารธุรกิจการคลังหรือทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. มีความรู้ในวิชาการคลังและวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่

๒.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล. และ

กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐศาสตร์และสังคมโดย

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

 

๓.๕ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รหัสตำแหน่ง ๓๐๕

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  ๓

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการการส่งเสริมสุขภาพภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดอาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาลงานควบคุมโรคและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นร่วมศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์วิจัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งการกำหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยให้คำแนะนำตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพเช่นการบริหารการอนามัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัวการส่งเสริมภาวะโภชนาการการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนครูนักเรียนตลอดจนการเผยแพร่และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพร่วมดำเนินการนิเทศงานควบคุมติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพโดยการตรวจความถูกต้องของรายงานผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่องหรืองานส่งเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุขจัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์การ

แพทย์ที่ใช้สำหรับการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพอาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาลงานควบคุมโรคเช่นการบำบัดรักษาโรคติดต่อมาลาเรียโรงเรื้อนการสุขาภิบาลโรงเรียนการจัดหานํ้าสะอาดการค้นหาผู้ป่วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นต้นและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์การพยาบาลสุขศึกษาหรือ

ทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์การพยาบาลหรือทางอื่นที่

ก.อบต.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.มีความรู้ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายกฎ

ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดย

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ

๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข

รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๑ 

๒.ตำแหน่ง  ช่างสำรวจ๑

๑.ความรู้ในทางงานสำรวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

สายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๒ 

๔.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ๒

๑.ความรู้ในทางงานธุรการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

๓.วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.เหตุการณ์ปัจจุบัน  (การเมือง   เศรษฐกิจ สังคม)

๗.นายช่างโยธา ๒

๑.ความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า

๔.ความรู้ทางวิชาช่างโยธา การจัดการก่อสร้าง การเขียนแบบ การสำรวจ ทฤษฎีโครงสร้าง

๕.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

๔.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี๒

๑.ความรู้ในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

– พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๘๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน

–  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

๙.ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๓

๑.   ความรู้ในทางเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 ๒.   กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๓. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

 

๙.ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ๓

๑.ความรู้ในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไข

เพิ่มเติม

๓.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

๑๐.ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร ๓

๑.ความรู้ในงานด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

-พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๓.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

๑๐.ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง ๓

๑.ความรู้ในทางการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

– พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

 

๑๐.ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  ๓

๑.ความรู้ในทางงานส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

– พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕

 

 

 

 

 

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

 

เขียนที่………………………………

                                                                                   วันที่……..เดือน……………พ.ศ……………………….

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………แหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………….สังกัด……………………………………………………………….. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)  อนุญาตให้…………………………………………………..…………………………………………….………

ตำแหน่ง……………………………………ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด…………………………………………………………………….………………….… สมัครสอบแข่งขันตามประกาศ………………………………………………………………………..ลงวันที่ ………………………………..เรื่อง……………………………………………………………………………………………………….

 

ทั้งนี้ หาก(นาย/นาง นางสาว)……………………………………………………………………สอบแข่งขันได้และมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าพเจ้ายินยอมให้(นาย/นางนางสาว) ……………………………………………………………..โอน/ย้าย มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตามผลการสอบแข่งขัน

 

 (ลงชื่อ)

 

(……………………………………………..)

ตำแหน่ง………………………………………………..

สมัครงาน อบต.ดงดวน งานราชการ มหาสารคาม อบต.ดงดวน รับสมัคร สอบ อบต.ดงดวน 2557 สอบ อบต.ดงดวน 57 อบต.ดงดวน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ดงดวน :สมัครด้วยตนเอง  

ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๗๐๖-๑๐๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments