โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟเปิดรับสมัครสอบ 10 -21 มี.ค. 2557  นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ


ฝากประชาสัมพันธ์

“โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟเปิดรับสมัครสอบ 10 -21 มี.ค. 2557  นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12913 หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 21 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2557

1.สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 02 – 2204641, 02 – 2250300 ต่อ 821 – 5716, 821 – 5739, 821 – 5756, 821 – 5757 ติดสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

2.สาขาวิชาที่รับสมัคร

สาขาช่างเครื่องกล คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาเครื่องกล

 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • สาขางานเครื่องกลเรือ
 • สาขางานเครื่องกลเกษตร

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างโยธา คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาการก่อสร้าง

 • สาขางานก่อสร้าง
 • สาขางานโยธา
 • สาขางานสำรวจ

สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานโทรคมนาคม
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานเมคคาทรอนิกส์

สาขาการเดินรถ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาพาณิชยการ

 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการขาย
 • สาขางานเลขานุการ
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานธุรกิจค้าปลีก
 • สาขางานประชาสัมพันธ์
 • สาขางานภาษาต่างประเทศ

3.คุณสมบัติผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. เพศชาย โสด สัญชาติไทย
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
 4. ส่วน สูงของร่างกายไม่น้อยกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัดรอบอกเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 75 ซม
 5. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. สอบผ่านวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (จบ รด.ปี 3) หรือไม่มีภาระทางทหาร
 7. มีร่างกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพไม่ขัดต่อการศึกษาตรวจและรับรองโดยแพทย์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 8. ดวง ตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่บอดสี หูไม่ตึงหรือเป็นใบ้ พูดชัดไม่ติดอ่าง น้ำเสียงชัดเจนไม่ผิดปกติ ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 9. สภาพร่าง กายปกติ ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นจนน่ารังเกียจ นิ้วไม่โก่งงอหรือด้วน ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 10. ไม่ เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ติดสารเสพติดชนิดใดๆ ตรวจรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลของรัฐ
 11. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 12. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย
 13. ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เลื่อมใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 14. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีความผิดศีลธรรมหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 15. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาซึ่งศาลพิพากษาให้จำคุก และไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องคดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ลหุโทษ

4.หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

 1. ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 2. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริง เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอย่างชัดเจน
 3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 5. หลักฐานแสดงว่าจบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือเอกสารรับรองว่าไม่มีภาระทางทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร 1ฉบับ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร หน้า – หลัง 1 ฉบับ
 7. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาทและจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.กำหนดวันขายใบสมัครและรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟ งานราชการ โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟ รับสมัคร สอบ โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟ 2557 สอบ โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟ 57 โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  โรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟ :สมัครด้วยตนเอง

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ อาคาร 3 ชั้น 1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ด้านฝึกอบรม) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร.022204641,022250300 ต่อ 861-5716,861-5739,821-5756,821-5757

อ่านประกาศคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments