งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงบประมาณเปิดรับสมัครสอบ 10 -28 มี.ค. 2557  นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงบประมาณเปิดรับสมัครสอบ 10 -28 มี.ค. 2557  นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12906 หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 28 มี.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงบประมาณ ครั้งที่ 1/2557

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของสำนักงบประมาณ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – แนวคิดและเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
– ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของสำนักงบประมาณ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงบประมาณ งานราชการ สำนักงบประมาณ รับสมัคร สอบ สำนักงบประมาณ 2557 สอบ สำนักงบประมาณ 57 สำนักงบประมาณ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :สมัครด้วยตนเอง  

ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0 2273 9220-1 หรือ 08 4438 4827 และ 08 6987 5179

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments