ม.มหิดลเปิดรับสมัครสอบ 4 -21 มี.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.มหิดลเปิดรับสมัครสอบ 4 -21 มี.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12901 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 21 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.งานของหน่วยนักศึกษาต่างชาติ
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาทุน IDCMR ตั้งแต่การรับเข้า จนนักศึกษาจบ เช่น
– ประสานงานการรับเข้านักศึกษาระหว่างหลักสูตร ภาควิชา และบัณฑิตวิทยาลัย
– ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนกับต้นสังกัดผู้ได้รับทุน และ นักศึกษาผู้ได้รับทุน
– ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินวิจัยของนักศึกษาในการทำ วิทยานิพนธ์ (รายละเอียดการเบิก-จ่ายเงินทั้งหมดในการทำวิทยานิพนธ์)
– รวบรวมและจัดทำข้อมูลของนักศึกษา IDCMR เป็นต้น
1.2 ดำเนินการ และประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุน IDCMR เช่น
– ประสานงานการขอ VISA เข้ามาศึกษา การต่ออายุ VISA การทำ re-entry permit ขณะที่นักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่
– ประสานงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
– ประสานงานเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตามนโยบายของคณะฯ
– ประสานงาน ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในคณะฯ
2. งานด้านกิจการนักศึกษาหลังปริญญา
2.1 ดูและและดำเนินการด้านห้องพักนักศึกษาหลังปริญญา
2.2 ประสานงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษา
2.4 จัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่า
2.5 สำรวจความพึงพอใจนักศึกษาที่จบไปแล้ว ๒ ปี
2.6 สำรวจความต้องการศึกษาต่อของทันตแพทย์ทั่วประเทศในการศึกษาต่อใน ระดับหลังปริญญา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความสามารถในการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนครุภัณฑ์ ทั้งคณะฯ ให้ตรงกับ ความเป็นจริง
2.บันทึกการโอนย้ายพัสดุ ภายในและภายนอก
3.จัดทำรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวทรัพย์สินส่งกองคลัง
4.บันทึกค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
5.บันทึกตัดจ่ายครุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกจากทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ด้วยระบบ DT-ERP
6.เป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ และงานจ้างปรับปรุง
7.ออกรหัส Asset Number และบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ ต่ำกว่า เกณฑ์ด้วยระบบ DT-ERP
8.ทำรายงานการรับบริจาค ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลัง
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :สมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

 ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments