กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบ 3 -12 มี.ค. 2557  พยาบาล,พนักงานช่วยการพยาบาล


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบ 3 -12 มี.ค. 2557  พยาบาล,พนักงานช่วยการพยาบาล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12875 หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 145
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 12 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


(สำเนา)
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑๔๕ คน มีรายละเอียดดังนี้.-
๑. ตำแหน่ง
๑.๑ พยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๕๒ คน
๑.๒ พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน ๑ กองการพยาบาล โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๙๓ คน
๒. คุณวุฒิของผู้สมัคร
๒.๑ ตำแหน่งตามข้อ ๑.๑ สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒.๒ ตำแหน่งตามข้อ ๑.๒ สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
๓.๒ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๓.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๓.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๓.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งในออกจากราชการไว้ก่อน
๓.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓.๙ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๓.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้…
– ๒ –
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
๓.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
๓.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๓ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๕ ผู้สมัครหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน ๑ ฉบับ
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมแพทย์ทหารอากาศ งานราชการ กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัคร สอบ กรมแพทย์ทหารอากาศ 2557 สอบ กรมแพทย์ทหารอากาศ 57 กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ :สมัครด้วยตนเอง  

๕. สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๓๔ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
๖. กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบและการประกาศผลการสอบคัดเลือก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ธีระภาพ เสนะวงษ์
(ธีระภาพ เสนะวงษ์)
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments