กรมคุมประพฤติเปิดรับสมัครสอบ 5 -14 มี.ค. 2557  พนักงานควบคุม


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมคุมประพฤติเปิดรับสมัครสอบ 5 -14 มี.ค. 2557  พนักงานควบคุม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12855 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานควบคุม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 14 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

———————————————————

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานควบคุม เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง พนักงานควบคุม
กลุ่มงาน บริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมตัว และการดูแลผู้เข้าร่วมรับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขและข้อบังคับที่กำหนด การปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน การระงับเหตุกรณีเกิดเหตุร้าย การตรวจตราและดูแลให้ผู้เยี่ยม หรือผู้ติดต่อ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถานที่ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องมิให้รถยนต์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 10,430

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

/3. ไม่เป็น…

– 2 –

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. การรับสมัครสอบ

3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรีเลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. (036) 782208 – 9 ตั้งแต่วันที่ 5 – 14

มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.) โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

/(2) สำเนา…

– 3 –

(2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ มีนาคม 2557

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 ค่าค่าธรรมเนียมสมัคร

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร 200 บาท

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร

4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.2 และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้รับเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

4.3 สำหรับพระภิกษุหรือสารเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ

/สำนักงาน…

– 4 –

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และ www.probation.go.th

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กำหนด ดังนี้ สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ

2. ความรู้เรื่องการควบคุมดูแลการตรวจค้นตัว และตรวจตรา แนวพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา มีความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมสันทนาการและหรือการเป็นผู้นำกลุ่มบำบัดรักษาต่าง ๆ มีความรู้ด้านการขับรถยนต์ บำรุงรักษาความสะอาด และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องมิให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพ 100 -สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

1. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่าที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 100 -สอบสัมภาษณ์ 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อน ส่วนวัน และสถานที่สอบข้อเขียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป ส่วนวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

7. เกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ในลำดับที่สูงกว่า

/8. การประกาศ…

– 5 –

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กำหนด และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้ โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

(นางสาวนิตยา โควสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
สำเนาถูกต้อง
ธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม
(นางสาวธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ลงชื่อ) นิตยา โควสุวรรณ

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ ลพบุรี กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ 2557 สอบ กรมคุมประพฤติ 57 กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments