การประปานครหลวง กปน. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -25 มี.ค. 2557  13 ตำแหน่ง 83 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“การประปานครหลวง กปน. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -25 มี.ค. 2557  13 ตำแหน่ง 83 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12789 หรือ
ตำแหน่ง: 13 อัตรา 83 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,830-20,030
อัตราว่าง: 83
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 25 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การประปานครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญา ตรี หรือ ปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 83 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งและคุณวุฒิ

วิศวกร จำนวน 40 อัตรา

คุณวุฒิ: ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรสาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร หรือ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ วศ.บ.ในสาขาเดียวกับคุณวุฒิ วศ.ม. ที่สมัคร และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร

หากไม่มีใบ ก.ว. ในวันที่ยื่นสมัคร อนุโลมให้ใบ้สำเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ ก.ว. แทนได้ และต้องนำใบ ก.ว. มายื่นภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

ลักษณะงานของตำแนห่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

นักการตลาด จำนวน 4 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
หรือ คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักทรัพยากรบุคคล/บุคลากร จำนวน 2 อัตรา

– นักทรัพยากรบุคคล คุณวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

– บุคลากร คุณวุฒิ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (หากสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

นักบริหารงาน จำนวน 3 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจหรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) (หากมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office, Open Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

นักบัญชี จำนวน 25 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี

นักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาสขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หากสามารถขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ได้ มีความรู้ด้าน GMP,HACCP จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศา)

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

นิติกร จำนวน 2 อัตรา

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ผู้ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ (หากมีใบรับอนุญาตทางวิชาชีพ CIA, CISA, CPA, CCSA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

นักประชาสัมพันธ์ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

นักประชาสัมพันธ์ (ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์) คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสารหรือการออกแบบกราฟฟิก

นักประชาสัมพันธ์ (ด้านโสตทัศนูปกรณ์) คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือ ภาพยนต์และภาพถ่าย

วิศวกร (โทรคมนาคม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ วศ.บ. ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และผ่านหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 วิชาพื้นฐานซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ กปน.


 

มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) ดังนี้

 • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) หรือ
 • TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ
 • TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ การประปานครหลวง รับสมัคร สอบ การประปานครหลวง 2557
 • IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน สมัครงาน การประปานครหลวง งานราชการ

ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับ หน่วยงานที่จัดสอบ โดยเกณฑ์คะแนนจะพิจารณาเช่นเดียวกับข้อ 4.1-4.4 หาก กปน. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฎว่าผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่รับสมัครต่อไป

สอบ การประปานครหลวง 57 การประปานครหลวง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปานครหลวง :

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • เข้าไปที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ของ กปน. คลิกที่ใบสมัครออนไลน์
 • ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดในระบบการรับสมัครด้วยไฟล์นามสกุล PDF ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ หากผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนดังกล่าว อนุโลมให้เลือกกรอกข้อมูลในช่อง “ขอส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง” และให้ส่งผลคะแนนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุเลขที่ชำระเงิน จำนวน 10 หลัก (Ref No.1) ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครให้ กปน. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 16.30 น. โดยวิธีการดังนี้
  • ทางโทรสาร หมายเลข 02 504 0179 เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์เข้ามายืนยันการส่งเอกสาร ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ท้ายประกาศฉบับบนี้ หรือ
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่อยู่ท้ายประกาศฉบับนี้ กปน. จะพิจารณาจากวันประทับตรารับของ กปน.
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยระบบจะออกเลขที่ชำระเงินและใบแจ้งการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน
 • นำใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 170 บาท ระหว่างวันที่ 5-26 มีนาคม 2557 โดยสามารถชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในัวนและเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาง Internet จำนวน 30 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการสอบ) เมื่อชำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ ง.2 แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • ให้ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ทั้งนี้หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเท็จจะมีความผิด ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
 • ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลัก ฐานคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้ หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือ พ.ร.บ.หรือข้อบังคับ กปน. ข้างต้น การประปานครปลวงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครัั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือเข้าเป็นพนักงาน โดยอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีการสอบคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน มี 2 วิชา คือ
  • วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
 • การประเมินทัศนคติ/พฤติกรรม/สมรรถนะ และการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบให้ทราบในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ที่เว็บไซต์ https://www.iqepi.com

ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 โดยสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันเดียวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนและแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร

บัตรเข้าห้องสอบ ซึ่งพิมพ์ได้จาก Internet เว็บไซต์ รับสมัครสอบ ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบ

การพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้

การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิที่จะรับทราบผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่า ท่านเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนการบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้เป็นพนักงาน

การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานในตำแหน่งและหน่วยงานตามความเหมาะสม หากผู้สมัครสอบไม่พึงประสงค์บรรจุตามที่ กปน. กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิการบรรจุเป็นพนักงาน

การประปานครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชี ก และผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสำรองตามบัญชี ข มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาทยอยบรรจุตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสำรองตามบัญชี ข จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานทุกคน

อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อัตรา 17,830 บาท
 • ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่นๆ ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.บ. อัตรา 16,830 บาท
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) อัตรา 22,580 บาท
 • ปริญญาโท คุณวุฒิอื่นๆ ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.ม. อัตรา 20,030 บาท

ผู้สมัครสอบควรหมั่นติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.025040123 ต่อ 1562,1579,1649,1686 โทรสาร. 025040179,025040072 E-mail.recrusec@mwa.co.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 04 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 19 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การประปานครหลวง คลิกที่นี่

อ่านประกาศคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments