ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 6 -26 มี.ค. 2557  ,เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 6 -26 มี.ค. 2557  ,เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ,
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12779 หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ,
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 26 มี.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานป้องการทุจริตที่ไม่ยาก โดยปฏิบัิตหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น ท่าที ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออก หรือจากสื่อมวลชนต่างๆ และปัญหข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต นำผลมาสรุปเพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร ศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย วางแผนการป้องกันการทุจริต และเพื่อประกอบการพิจารณา วางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะต่างๆ ตามที่ไดั้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขยีน ตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราปบรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
 • ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมและการศึกษา
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคระาห์และการป้องกันการทุจริต
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • ความรู้ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น แสวงหารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ศึกษา วิเคราะห์ เสนอผลการวิเคราะห์และความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราปบรามการทุจริต
 • ความรู้ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

สมัครงาน ป.ป.ช. งานราชการ ป.ป.ช. รับสมัคร สอบ ป.ป.ช. 2557 สอบ ป.ป.ช. 57 ป.ป.ช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

 • พิมพ์ใบสมัครที่ถูกต้องได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557
 • ชำระค่าธรรมเนียมสอบได้ถึงวันที่ 26 มี.ค. 57 ก่อน 22.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 02 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ป.ป.ช. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments