สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 24 -28 ก.พ. 2557  ,นักโภชนาการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 24 -28 ก.พ. 2557  ,นักโภชนาการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12737 หรือ
ตำแหน่ง: ,นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– ทางอาหารและโภชนาการ

– ทางโภชนาการ

– ทางโภชนวิทยา

– โภชนาการและการกำหนดอาหาร

– ทางการอาหาร

– ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

– ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน

(2) ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี

(3) ร่วมติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนำมา ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

(4) ร่วมเฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคี เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง

(5) ร่วมจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย

(6) ร่วมจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(7) ร่วมจัดทำตำรับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงาน และสารอาหารที่เหมาะสม

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1) ให้คำแนะนำ ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุข ภาวะของประชาชน

(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชน

 

 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

ตามประกาศรับสมัคร

วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

 

– ทักษะ

ตามประกาศรับสมัคร

วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

– สมรรถนะ

ตามประกาศรับสมัคร

วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน สถาบันบำราศนราดูร งานราชการ สถาบันบำราศนราดูร รับสมัคร สอบ สถาบันบำราศนราดูร 2557 สอบ สถาบันบำราศนราดูร 57 สถาบันบำราศนราดูร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันบำราศนราดูร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันบำราศนาดูร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments