มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -21 มี.ค. 2557  ,วิศวกรโยธา,นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

"มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -21 มี.ค. 2557  ,วิศวกรโยธา,นิติกร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12734 หรือ
ตำแหน่ง: ,วิศวกรโยธา,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 21 มี.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือหญิง
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคาร
5. มีประสบการณ์ในการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
7. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
8. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
10. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Word, Excel และโปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น โปรแกรม AUTO CAD อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
11. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย
5. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Excel, Word อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
9. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
10. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการร่างกฎหมาย เสนอความเห็นในการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือปัญหา กฎหมายและทางปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น ทางด้านกฎหมาย รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานราชการ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2557 สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มาหวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 20 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 25 มี.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments