ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ [ภาค ก. ก.พ.] 4 -24 มี.ค. 2557  ภาค ก. ก.พ.


ฝากประชาสัมพันธ์

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 4 -24 มี.ค. 2557  ภาค ก. ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12724 หรือ
ตำแหน่ง: ภาค ก. ก.พ.
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 24 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กำหนดการสอบ

1. สมัครสอบ
1.1 กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน อ. 4 – จ. 24 มี.ค. 57
1.2 ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ อ. 4 – อ. 25 มี.ค. 57

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ศ. 16 พ.ค. 57

3. สอบข้อเขียน
3.1 ทุกศูนย์สอบ อา. 29 มิ.ย. 57
3.2 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด อา. 27 ก.ค. 57

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. ศ. 26 ก.ย. 57

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ในระดับ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
 • อนุปริญญา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
เงื่อนไขการสมัครสอบ
 • ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 • การกำหนดวัน เวลาสอบเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ

สอบข้อเขียนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และ สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง
โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (วันที่ 26 กันยายน 2557)

ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ ทั่วประเทศ ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ. 2557 สอบ ก.พ. 57 ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • ขั้นตอนที่ 1กรอกใบสมัครและ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (4 – 24 มี.ค. 2557)
 • ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (4 – 25 มี.ค. 2557)
 • ขั้นตอนที่ 3 หลังชำระเงิน 2 วันทำการ ให้ตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบที่ ปุ่ม”ตรวจสอบสถานะการสมัคร” (6 – 28 มี.ค. 2557)
 • ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป ที่ปุ่ม “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
  ก.พ. รับสมัคร ภาค ก.  ก.พ. เปิดสอบ  ภาค ก. ก.พ.  สมัคน สอบ ก.พ. สอบ ก.พ. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. สอบก.พ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 29 มิ.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 26 ก.ย. 2557

เว็บไซต์ ก.พ. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments