กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 18 -24 ก.พ. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 18 -24 ก.พ. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12683 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 24 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับการศึกษา : – ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือ
๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาการบัญชีและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
๓.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๒ ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

สมัครงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานราชการ นนทบุรี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2557 สอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 57 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments