ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 7 -19 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 7 -19 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12666 หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 19 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.รวบรวมข้อมูลด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ แล้วจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

2.ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด

3.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลงานการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ผ่านช่องทางพิเศษ

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่่ายงาน เสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

5.ปฎิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สารบรรณ และพัสดุ

6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

1.อายุไม่เกิน 40 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในเครือ

4.มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

5.มีทักษะด้านการประมวลผลข้อมูล และการจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย

6.มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MS PowerPoint และ MS Access ในระดับดีมาก

7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทักษะในการติดต่อประสานงาน

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 19 ก.พ. 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

              1. บริหารการขายผลิตภัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ของธนาคาร โดยมีการประเมินผลงานขายเปรียบเทียบ KPI ที่ได้รับเป็นรายวัน

               2. รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมขายให้ได้มาตรฐานการบริการที่กำหนดไว้ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ให้กับผู้บริหารพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

               3. รับผิดชอบข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆที่เกิดจากขายทางโทรศัพท์

               4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหา คัดเลือก และพัฒนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์

               5. ประสานงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริษัทในเครือฯ ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า

               6. ประสานงานในการพัฒนาระบบ IT ทางด้านการขายให้เอื้อประโยชน์ต่อความสะดวกด้านการขาย

               7. ติดตามข้อมูลคู่แข่งและข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

               1. อายุไม่เกิน 40 ปี

               2. ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

               3. ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 30 คน

               4. สามารถควบคุมทีมขายทางโทรศัพท์ได้อย่างน้อย 30 คน

               5. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

               6. มีบุคลิกภาพที่ดี รักการบริการ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

               7. ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การคัดเลือก

               ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 19 ก.พ. 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

               ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

               คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

               การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments