การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 12 -26 ก.พ. 2557  วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม


ฝากประชาสัมพันธ์

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 12 -26 ก.พ. 2557  วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12664 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 26 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลืกเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง/วิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมขนส่ง โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 12,690 บาท) หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท จะพิจารณาให้เงินเดือนเพิ่มตามประสบการดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3 ปี (ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท)
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธาที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์)

สมัครงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานราชการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 57 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

วิชาการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)

 •  ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
 • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
 • ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
 • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (70 คะแนน)

 • ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
 • ความรู้ทางการวางแผนขนส่งในเมือง (Urban Transportation Planning)
 • ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขนส่ง (Transportation Economic)
 • ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสามารถแปลบทความวิชาการด้านการจราจรและขนส่ง

ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments