การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -18 ก.พ. 2557  วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)


ฝากประชาสัมพันธ์

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -18 ก.พ. 2557  วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12662 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 18 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐานกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลืกเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐานกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง และมีวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุระดับปริญญาโท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทจะพิจารณาให้เงินเพ่ิมตามประสบการณ์ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 6 ปี
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน

สมัครงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานราชการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 57 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

วิชาการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)

 •  ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
 • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
 • ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
 • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (70 คะแนน)

 • ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้าง ขนส่ง และการจราจร)
 • ความรู้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคนิคสมัยใหม่ของการตรวจวัด ตรวจสอบด้านวิศวกรรมโยธา
 • การเขียนเรียงความ (Essay) เป็นภาษาอังกฤษ

ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments