สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -21 มี.ค. 2557  ,นักวิชาการ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานนักศึกษาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(สื่อสิ่งพิมพ์)


ฝากประชาสัมพันธ์

"สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -21 มี.ค. 2557  ,นักวิชาการ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานนักศึกษาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(สื่อสิ่งพิมพ์)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12661 หรือ
ตำแหน่ง: ,นักวิชาการ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานนักศึกษาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(สื่อสิ่งพิมพ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 13,000-35,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 21 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ 

 ด้วย สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลที่มีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำดังรายละเอียดต่อไปดังนี้่
 
1. ตำแหน่งพนักงานวิชาการและวิจัย รวม 10 อัตรา ประกอบด้วย
  • นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยการเืมืองการปกครอง) จำนวน 2 อัตรา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) เศรษฐศาสตร์การเมือง สังคมศาสตร์
  • นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 2 อัตรา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ โดยผ่านการเรียนในวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่น และ/หรือการปกครองท้องถิ่น
  • นักวิชาการ (ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา) จำนวน 4 อัตรา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) เศรษฐศาสตร์การเมือง สังคมศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ หรือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • นักวิชาการ (ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา) จำนวน 2 อัตรา  ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) เศรษฐศาสตร์การเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป รวม 6 อัตรา ประกอบด้วย
  • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา  ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบาย บริหารธุรกิจ ติดตามและประเมินผลโครงการ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • พนักงานบรรณรักษ์และสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์ รหือสารสนเทศศาสตร์
  • พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • พนักงานนักศึกษาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (สื่อสิ่งพิมพิ์) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

สมัครงาน สถาบันพระปกเกล้า งานราชการ กรุงเทพ สถาบันพระปกเกล้า รับสมัคร สอบ สถาบันพระปกเกล้า 2557 สอบ สถาบันพระปกเกล้า 57 สถาบันพระปกเกล้า เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันพระปกเกล้า :ไปรษณีย์  

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ 

 

"สถาบัน พระปกเกล้า ศุนย์ราชกา่รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210"  

 

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2557 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) พร้อมค่าสมัคร 200 บาท โดยส่งธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ. นนทบุรี 11000)  ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)

 

เอกสารดาวน์โหลด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 09 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 30 เม.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments