กกท. เปิดรับสมัครสอบ [ ] 3 -28 ก.พ. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อควาเมป็นเลิศ


ฝากประชาสัมพันธ์

"กกท. เปิดรับสมัครสอบ [ ] 3 -28 ก.พ. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อควาเมป็นเลิศ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12653 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อควาเมป็นเลิศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 28 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ประกาศฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน

โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สังกัด ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ งานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ

๒. อัตราค่าตอบแทน

ปริญญาตรี เงินเดือน ๙,๕๘๐ บาท ค่าครองชีพ ๕,๔๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

๓. ระยะเวลาในการจ้าง

๑7 มีนาคม ๒๕๕6 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 (หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)

๔. จำนวนรับสมัคร

วุฒิปริญญาตรีทางการเงิน หรือการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

๕. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็น

ผู้ที่มีคุณสมบัติและผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้

๕.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๕.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเงิน หรือการบัญชีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

๕.๓ มีบุคลิกภาพ และทัศนคติตามที่องค์กรต้องการ

๕.๖ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

5.7 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน และมีอายุการทดสอบ

ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกฯ

๖. วิธีการคัดเลือก

๖.๑ ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

๖.๒ ทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

๖.๓ สอบสัมภาษณ์

๗. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

7.1 การสอบภาคทฤษฎี มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน

7.2 การสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน

7.3 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน

รวมคะแนนเต็ม 70 คะแนน

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) การกำหนดผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

TOEIC 300 – 310 เท่ากับ 0.5 คะแนน TOEIC 401 – 410 เท่ากับ 5.5 คะแนน

TOEIC 311 – 320 เท่ากับ 1 คะแนน TOEIC 411 – 420 เท่ากับ 6 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

TOEIC 321 – 330 เท่ากับ 1.5 คะแนน TOEIC 421 – 430 เท่ากับ 6.5 คะแนน

TOEIC 331 – 340 เท่ากับ 2 คะแนน TOEIC 431 – 440 เท่ากับ 7 คะแนน

TOEIC 341 – 350 เท่ากับ 2.5 คะแนน TOEIC 441 – 450 เท่ากับ 7.5 คะแนน

TOEIC 351 – 360 เท่ากับ 3 คะแนน TOEIC 451 – 460 เท่ากับ 8 คะแนน

TOEIC 361 – 370 เท่ากับ 3.5 คะแนน TOEIC 461 – 470 เท่ากับ 8.5 คะแนน

TOEIC 371 – 380 เท่ากับ 4 คะแนน TOEIC 471 – 480 เท่ากับ 9 คะแนน

TOEIC 381 – 390 เท่ากับ 4.5 คะแนน TOEIC 481 – 490 เท่ากับ 9.5 คะแนน

TOEIC 391 – 400 เท่ากับ 5 คะแนน TOEIC 491 ขึ้นไป เท่ากับ 10 คะแนน

โดยผู้มีคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์รวมถึงผลคะแนนทดสอบ

ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเกินร้อยละ 80 (56 คะแนน) คะแนนทั้ง 3 ข้อ (รวม 70 คะแนน) จึงจะมีสิทธิ์เข้า

การสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์

การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์30 คะแนน จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น ไหวพริบ

ปฏิภาณ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก

8. เอกสารประกอบการสมัคร

8.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)

8.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

8.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)

8.๔ ใบรับรองแพทย์

8.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)

8.๖ ใบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน

และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันสมัครสอบคัดเลือก

8.๗ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง

“รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)

8.8 สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือรับรอง

ประสบการณ์ทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ (ถ้ามี)

9. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลสอบ

9.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์๒๕๕7

9.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่3 มีนาคม ๒๕๕7

9.๓ สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วันที่5 มีนาคม ๒๕๕7

9.๔ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่6 มีนาคม ๒๕๕7

9.๕ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕7

9.๖ ประกาศผลผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕7

9.7 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สมัครงาน กกท. งานราชการ กรุงเทพ กกท. รับสมัคร สอบ กกท. 2557 สอบ กกท. 57 กกท. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กกท. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 05 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 06 มี.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กกท. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments