โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [ ] 10 ม.ค. -03 มี.ค. 2557  นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ


ฝากประชาสัมพันธ์

"โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [ ] 10 ม.ค. -03 มี.ค. 2557  นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12651 หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 03 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ชายไทยโสด ม. 3 อายุ 15-18 ปี เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. – 3 มี.ค. 57 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
 • ๒. เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี (เกิด ๑ พฤาภาคม ๒๕๓๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 • ๓. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
 • ๔. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง ๑๘ – ๓๐ และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
 • ๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
 • ๖. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
 • ๗. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
 • ๙. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ๑๐. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
 • ๑๑. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

กำหนดการสอบ

สอบรอบแรก 

 • ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

ประกาศผลสอบรอบแรก 

 • ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ และทางอินเตอร์เน็ต

สอบรอบสอง

 • ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ
 • ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 • ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบพลศึกษา ณ สนามกีฬา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ

ประกาศผลสอบรอบสอง

 • ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร กองการศึกษา ชั้น ๑ และ ทางอินเตอร์เน็ต

วิชาที่สอบ

๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)

 • ๑.๑ วิชาภาษาไทย ๑๐๐ คะแนน
 • ๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนน
 • ๑.๓ วิชาคณิตศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน
 • ๑.๔ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน
 • ๑.๕ วิชาความถนัดทางช่าง ๒๐๐ คะแนน

๒. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)

๒.๑ สอบพลศึกษา

 • ๒.๑.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร
 • ๒.๑.๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตร
 • ๒.๑.๓ ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง
 • ๒.๑.๔ ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง

๓.ตรวจสุขภาพ

๔.สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรการศึกษา ๓ ปี ของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาช่าง ดังนี้

๑. สาขาวิชาช่างต่อเรือ  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

 • ๑.๑ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
 • ๑.๒ สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส
 • ๑.๓ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
 • ๑.๔ สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ

๒. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๑ สาขางาน คือ

 • ๒.๑ สาขางานช่างการอู่เรือ

๓. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

 • ๓.๑ สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
 • ๓.๒ สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
 • ๓.๓ สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • ๓.๔ สาขางานช่างโลหะ
 • ๓.๕ สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร

๔. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๒ สาขางาน คือ

 • ๔.๑ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ๔.๒ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

 1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน
 2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
 5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๘๗ บาท
 6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

สมัครงาน โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ งานราชการ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัคร สอบ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 2557 สอบ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 57 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงาน  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

 • สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas เปิดรับสมัคร ๑๐ มกราคม – ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยทุกสาขา ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ 2068 ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ธีการสมัครสอบ
   
๑. การกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ลงในแบบฟอร์มตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๒. การยืนยันการสมัครสอบ โปรแกรมสมัครสอบจะแสดงรายละเีอียดข้อมูลของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้กดป่มยืนยันการสมัครสอบ
๓. การพิมพ์ใบนำฝากของธนาคาร โปรแกรมสมัครสอบจะสร้างใบนำฝากของธนาคารให้ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบนำฝากของธนาคารออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วให้นำไปยื่นชำระเงินค่าสมัครสอบ ๑๕๐.- บาท(พร้อมค่าธรรมเนียม) ได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา ต้องชำระเงินภายใน ๕ วันทำการ หลังจากสมัครสอบและไม่เกินวันที่ ๓ มี.ค.๕๗
๔. หลักฐานการชำระเงินของผู้สมัครสอบ หลังจากที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินจากผู้สมัคร สอบ
๕. การสมัครสอบเสร็จเรียบร้อย ทางโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๕ มี.ค.๕๗ ทางเวปไซต์ www.navy.mi.th/ndas
| ขั้นตอนการกรอกข้อมูล      | ขั้นตอนการชำระเงิน
 
* ข้อควรระวัง *
๑. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น
๒. ใบสมัครสอบจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครสอบชำระเงิน
๓. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ รับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะ ส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
๕. ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
๖. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการกระบวนการสมัคร
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 07 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 13 มี.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments