วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ [ ] บัดนี้ -18 เม.ย. 2557  นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ


ฝากประชาสัมพันธ์

"วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ [ ] บัดนี้ -18 เม.ย. 2557  นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ "

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12647 หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 60-80
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ณสมบัติการรับสมัคร นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

13-01-2014

คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
– เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
– ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักสูตรและการจัดการศึกษา
– โครงสร้างของหลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา
หมวดวิขาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 104 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาทหาร จำนวน 4 หน่วยกิต
-› ระยะการศึกษา 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค ภาคละ 16 สัปดาห์ และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์
– วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาในภาคทฤษฎี / ภาคทดลอง ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สิทธิประโยชน์ที่ได้ร้บขณะเป็นนักเรียนพยาบาล
– ได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตามที่กองทัพเรือกำหนด
– ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ จากกองทุนที่สถาบันได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

การสำเร็จการศึกษา
1. มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. มีความประพฤติดีเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ
5. สอบผ่านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อสำเร็จการศึกษา
– ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล
– มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล
– สามารถปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน 

สมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ งานราชการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัคร สอบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2557 สอบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 57 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

– คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย GPAX, O-NET, GAT, PAT, เป็นไปตามเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 22 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 10 มิ.ย. 2557
เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments