Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 19 -25 ก.พ. 2557  ,พนักงานสื่อสาร,พนักงานการเงินและบัญชี

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 19 -25 ก.พ. 2557  ,พนักงานสื่อสาร,พนักงานการเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12642 หรือ
ตำแหน่ง: ,พนักงานสื่อสาร,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: น่าน,ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 25 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี(สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียด เกี่ยวกับการทำงบประมาณและการขออนุมัติเงินงบประมาณช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่นบัญชีรับ-จ่ายเงิน บัญชีพัสดุ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร(สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ–ส่ง ข่าวประจำเครื่องสื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและเรียบเรียงการรับ – ส่งข่าวประจำวันเพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดตั้ง ตรวจซ่อม โทรศัพท์ประจำสำนักงาน วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงาน ดูแลบำรุง รักษาเครื่องวิทยุรับ – ส่ง ชนิดติดตั้งประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดทำบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่สำรองที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงานจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของงานสื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบการใช้คลื่น ความถี่วิทยุหาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทำทะเบียนความถี่ วิทยุ ติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการของงานสื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี วิทยุสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถเกี่ยวกับแก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น การสื่อสารภาษาไทยและภาษาสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความละเอียดรอบคอบ ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

สมัครงาน กรมสรรพสามิต งานราชการ น่าน,ประจวบคีรีขันธ์ กรมสรรพสามิต รับสมัคร สอบ กรมสรรพสามิต 2557 สอบ กรมสรรพสามิต 57 กรมสรรพสามิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments