กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -20 ก.พ. 2557  ชาย/หญิง 41 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -20 ก.พ. 2557  ชาย/หญิง 41 อัตรา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12626 หรือ
ตำแหน่ง: ชาย/หญิง 41 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,930-12,185
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,สมุทรปราการ,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 20 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 41 อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพ

กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 7 อัตรา

 1. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก) จำนวน 2 อัตรา
 2. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) จำนวน 2 อัตรา
 3. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างไม้) จำนวน 2 อัตรา
 4. ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ จำนวน 9 อัตรา

 1. พนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
 2. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณืสายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 5 อัตรา

 1. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่งาต่อเรือเหล็ก) จำนวน 1 อัตรา
 2. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) จำนวน 2 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
 3. ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
 4. ช่างเชือกรอกและการอู่ จำนวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**

กลุ่มงานบริการ จำนวน 13 อัตรา

 1. พนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
 2. พนักงานโยธา จำนวน 5 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
 3. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 7 อัตรา

 1. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
 2. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น) จำวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
 3. โครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก) จำนวน 3 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
 4. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) จำนวน 2 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 30 กันยายน 2557)
 2. เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว หรือเป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลดประจำการ ไม่เกิน 1 พ.ศ.2557
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นข้าราชการของส่วนราชการ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 10. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

กลุ่มงานเทคนิค

 1. สำเร็จการศึกษษประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
 2. มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มงานบริการ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

อัตราค่าตอบแทน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลุ่มงานเทคนิค เดือนละ 11,180.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,005.- บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริการ เดือนละ 10,430.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สมัครงาน กรมอู่ทหารเรือ งานราชการ กรุงเทพ,สมุทรปราการ,ชลบุรี กรมอู่ทหารเรือ รับสมัคร สอบ กรมอู่ทหารเรือ 2557 สอบ กรมอู่ทหารเรือ 57 กรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

 • พื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล กรมอู่ทหารเรือ (แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. 024754152
 • พื้นที่สัตหีบ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อาคารกองบังคับการ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร.038437600 หรือ โทร. 038438757-60 ต่อ 77107,77108,77109

หลักฐานที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร

 • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา ฉบับ จริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหารกองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการ ไม่เกิน 1 พ.ศ.57
 • ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขในการรับสมัคร  -ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งที่จะสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว

กำหนดวันสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบ

 • สอบคัดเลือก วันที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อจปร.อร.
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มี.ค. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อร.
 • ประกาศผลสอบ รอบแรก (ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ) วันที่ 7 มี.ค. 57 / รอบสอง (ผู้สอบได้ตัวจริงและตัวสำรอง) วันที่ 28 มี.ค. 57
  พท.กรุงเทพ-ปริมณฑล ที่บริเวณหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
  พท.สัตหีบ ที่อาคารกองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หลักเกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือก และตัดสินผลการสอบคัดเลือก

 1. สอบภาควิชาการ ความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพตามตำแหน่งที่สมัคร
 2. สอบภาคปฏิบัติ ความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่สมัคร
 3. สอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ลักษณะท่าทาง และความเหมะาสม หัวข้อสัมภาษณ์ ประวัติส่วนตัว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร
 4. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 และการสอบผ่านการสัมภาษณ์ การตัดสินผลการสอบถือคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

การบรรจุเป็นพนักงานราชการ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และจะได้รับการบรรจุตามตำแหน่ง ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติอัตราและงบประมาณจากทางราชการ โดยทางราชการจะบรรจุตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ลักษณะงานที่ปฏิบัติอ่านต่อที่เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 27 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 07 มี.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments