กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 ก.พ. -13 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 ก.พ. -13 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12624 หรือ
ตำแหน่ง: ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.พ. – 13 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2557 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา เพศชาย/หญิง

1.1.1 พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,500 บาท รวม 11,930 บาท

1.1.2 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรมบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

1.1.3 พนักงานการเงินและบัญชี กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) บัญชีบริหาร การเงินการธนาคาร
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

1.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง

1.2.1 ช่างประปา กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

1.2.2 ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

2.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง

2.1.1 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรมบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 13 อัตรา เพศชาย/หญิง

2.2.1 ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 3 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ๗ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2.2.2 ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2.2.3 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2.2.4 ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ) สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2.2.5 ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 3 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2.2.6 ช่างไม้ กองโรงงานช่างแงสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

2.2.7 ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

 • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต
 • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 • 3.1.1 เป็นเพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
 • 3.1.2 เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พงศ.2497 แล้ว
 • 3.1.3 บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • 3.1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • 3.1.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 • 3.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • 3.1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พงศ.2497
 • 3.1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • 3.1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 • 3.1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • 3.1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • 3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

 1. ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 2. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (กรณีบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำใบมรณบัตรมาแสดง) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพขนาด 4×6 ซม. (2 นิ้ว) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 4. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
 6. ใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

สมัครงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ งานราชการ กรุงเทพ,ชลบุรี กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัคร สอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 2557 สอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 57 กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

 • กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางงนา กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 12 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 25 มี.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments