Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ธ.ก.ส. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  –  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12613 หรือ


รายชื่อบุคคลภายนอกที่สมัครสอบเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556

ข้อกำหนดในการสอบ

1. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

1.1 ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ยางลบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอให้เพียงพอต่อการเข้าสอบข้อเขียน

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยส่วนงานราชการ และยังไม่หมดอายุ เนื่องจากกรรมการคุมสอบทำการตรวจบัตรประจำตัวก่อนอนุญาตให้ทำการสอบในการสอบ ทุกวิชา

1.3 เอกสารแสดงตัวเข้าห้องสอบตามที่ธนาคารกำหนดโดยสั่งพิมพ์จากระบบทาง www.baacapplicant.com พร้อมติดรูปถ่าย (ภาพสี) หน้าตรง ขนาด 1×1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงตัวเข้าห้องสอบ เพื่อให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

1.4 ผู้เข้าสอบที่มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องนำสำเนาพร้อมเอกสารตัวจริงในการเปลี่ยนชื่อ สกุล มายื่นในวันสอบข้อเขียน

1.5 ผู้ที่ไม่มีเอกสารตามข้อ 1.2 ถึง 1.4 ธนาคารไม่อนุญาตให้เข้าสอบข้อเขียน

2. ข้อห้ามในการเข้าห้องสอบ

2.1 ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

2.2 ห้าม นำนาฬิกาทุกชนิด เครื่องประดับทุกประเภทเข้าห้องสอบ ยกเว้น แว่นสายตา โดยกรรมการคุมสอบจะเป็นผู้ควบคุมและแจ้งเวลาสอบให้ทราบเป็นระยะ ๆ

2.3 ห้าม นำปากกา ดินสอกดทุกชนิด กบเหลาดินสอ เข้าห้องสอบ

2.4 ห้าม เปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณ จากกรรมการคุมสอบ

2.5 ห้าม พูดคุยหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมระหว่างทำแบบทดสอบ หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

2.7 ห้าม ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

2.8 ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากธนาคารไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ หากเกิดการสูญหาย ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

3. ระเบียบและข้อห้ามในการแต่งกายของผู้เข้าสอบ

3.1 ห้าม สวมเสื้อที่มีปก กระดุม เครื่องประดับ หรือวัสดุตกแต่ง ทุกชนิด ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

3.2 ห้าม สวมกระโปรงทุกชนิด / กางเกงขาสั้น

3.3 ห้าม สวมเสื้อสูท / เสื้อแจ็คเก็ต / เสื้อคลุมทุกชนิด / ผ้าคลุมทุกชนิด

3.4 ให้ผู้เข้าสอบสวมรองเท้าให้เหมาะสม และสะดวกต่อการตรวจสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.5 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายตามที่ธนาคารกำหนดไว้ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด กรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบจากธนาคารสามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มี สิทธิ์สอบข้อเขียนได้ทันที

ทั้งนี้ สนามสอบส่วนใหญ่เป็นห้องปรับอากาศ

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าสอบทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามที่ธนาคารกำหนด กรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ข้อเขียน และจะไม่ให้ เข้าสอบ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่กระทำการใด ๆ ที่กรรมการคุมสอบมีข้อสงสัยหรือเหตุการณ์ อันเชื่อได้ว่าผู้เข้าสอบส่อไปในทางทุจริต กรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบสามารถตรวจค้นได้ตลอดเวลา และพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทันที

ธนาคารถือว่าผู้เข้ารับสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนด ต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศของธนาคารแล้ว จึงยินยอมให้ตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้

ธนาคารขอให้ผู้ที่เข้ารับการสอบข้อเขียนอย่าหลงเชื่อผู้ ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบเพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

หากธนาคารมีข้อสงสัยหรือเหตุการณ์อันเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ธนาคารสามารถยกเลิกการสอบ หรือดำเนินการได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ตรวจสอบสถานที่สอบและพิมพ์เอกสารแสดงตนเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่…

รายชื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 012586-1-PS-LO-31-1-57.pdf
รายชื่อปฏิบัติงานการเงิน  กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 012586-2-PS-FA-31-1-57.pdf

สมัครงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557 สอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 57 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments