กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 7 -28 ก.พ. 2557  ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 7 -28 ก.พ. 2557  ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12569 หรือ
ตำแหน่ง: ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ระนอง,กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 28 ก.พ. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเทา่ใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง 1 อัตรา และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
 3. ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 4. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM
 5. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
 6. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์-สื่อสารโทรคมนาคม
 7. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์
 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
 9. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเตอร์เน็ต
 10. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 11. ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
 12. ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ที่กองคลัง (กรุงเทพฯ) 2 อัตรา และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ กรุงเทพ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 2557 สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 57 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments