ไม่มีหมวดหมู่

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 23 -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 23 -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12552 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ 1 /2557

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

————————————–

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด

สมุทรปราการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 656/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง และอัตราค่าตอบแทน

1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,960 บาท

1.3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

2.1 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ

2.4 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

3.1 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3.2 คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

/ ๖. ไม่เป็น…

– 2 –

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4. การรับสมัครสอบ

กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2557 – 31 มกราคม 2557 โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2323 4060 ในวันและเวลาราชการ

5. ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 100 บาท

6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. (1นิ้ว) โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับจริง โดยให้เขียนคำรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริงและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

(3) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้วแต่กรณีและสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

(4) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่เหมือนกัน) โดยให้เขียนคำรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริงและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) “สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย”

7. เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในตำแหน่งที่จะสมัครสอบใน ข้อ 4 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และ เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

/ 8. การประกาศ…

-3-

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการหรือเว็ปไซต์http://samutprakan.dlt.go.th

9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกสรร

ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ แนบท้ายประกาศนี้

10.เกณฑ์การตัดสิน

10.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 3 (ภาค ค)โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินครั้งที่ 1 (ภาค ก) และ ครั้งที่ 2 (ภาค ข)ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

10.2 ผู้ที่ถือว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 3 (ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

10.3 การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

11. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผู้ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้จะถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด

12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวม (ภาค ก, ภาค ข และ ภาค ค) สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

13.การจ้าง

1. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับหากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลำดับที่จะจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง

2. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมการขนส่งกำหนด

3. กรณีที่ผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2557

เชิดชัย สนั่นศรีสาคร

(นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร)

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แนบท้ายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 15 มกราคม 2557

***************

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

1. การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

วิชาความสามารถทั่วไป

(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(2) ความสามารถด้านเหตุผล

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

2. การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือปฏิบัติ โดยทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้

– ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word,Excel และหรือ Powerpoint

3. การประเมินครั้งที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ทดสอบความรู้ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์

2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ

3. มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ สมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2323 4060 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments