สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -20 ก.พ. 2557  ,นักการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์


ฝากประชาสัมพันธ์

"สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -20 ก.พ. 2557  ,นักการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12541 หรือ
ตำแหน่ง: ,นักการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,000-31,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครนายก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักการเงินและบัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
สังกัด กลุ่มบริหารจัดการ
อัตราเงินเดือนขั้นต้น 10,000 – 31,000 บำท
สถานที่ปฏิบัติงำน : สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐาน เอกสารขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
2. ดำเนินการรับเงินรายได้และเงินอื่นๆ ของสถาบันฯ และนำเงินฝากสถาบันการเงิน
3. จัดทำรายงานภาษี เงินได้ หัก ณ. ที่จ่าย ภาษีเงินได้ และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. วิเคราะห์รายกำรทางบัญชีและบันทึกบัญชีพร้อม ประมวลผลและควบคุมบัญชีต่างๆ
5. จัดทำรายงานการเงิน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
6. ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำทะเบียนกำไรใช้จ่ายเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้
7. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
8. ดูแลควบคุมกำไรใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ ของสถาบันฯ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี, การเงินหรือการธนาคาร
2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ ไม่ต่ำกว่ำ 3 ปี
3. มีความรู้ด้านภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
5. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
6. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
7. ผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องการบันทึกรายการขอเบิก-จ่าย และการบันทึกบัญชีในระบบบริหำรการเงินการคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
วิธีคัดเลือก
1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) งานราชการ นครนายก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) 57 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments