สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 31 ม.ค. -21 ก.พ. 2557  นิติกรปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 31 ม.ค. -21 ก.พ. 2557  นิติกรปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12539 หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ม.ค. – 21 ก.พ. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เกี่ยวกับ ร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

๒.๒ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลั่นกรองต่าง ๆ หรือคําสั่งของ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีตลอดจนประสานงานเพื่อให้การดําเนินการร่างกฎหมายหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบเสนอเป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนดไว้

 / ๒.๓ ติดตาม … 

๒.๓ ติดตามเร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง กรม ที่รับผิดชอบต่าง ๆ เพื่อนําเสนอหรือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

๒.๔ ตรวจสอบ และตรวจทานร่างกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและขอพระราชทานพระปรมาภิไธย 

๒.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับ ที่กระทรวง กรมที่รับผิดชอบได้ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีหรือที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๖ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงาน สภาผู้แทนราษฎรส่งมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 

๒.๗ จัดทําร่างประกาศหรือร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๒.๘ ส่งร่างกฎหมายไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนการแจ้งการประกาศดังกล่าว เพื่อให้กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑๐ จดบันทึกมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสํานักนิติธรรม หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑๑ ศึกษา วิเคราะห์บันทึก สรุป เสนอความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กระทรวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหารือข้อกฎหมายมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒.๑๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและ ร่างอนุบัญญัติรวมท้ังการปรับแก้ร่างกฎหมายให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม 

๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

จากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น ผู้สมัครสอบจึงควรมีความสามารถ ในด้าน การประสานงาน สามารถพูด อ่าน ฟัง เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ต้ัง ตามที่ได้รับคําสั่ง และมอบหมายจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สมัครงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2557 สอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 57 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 022430580

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments