งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -05 มี.ค. 2557  เรืออากาศตรี-จ่าอากาศตรี **รวม 598 อัตรา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกอง ทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (เฉพาะบุคคลที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของกองบินต่างจังหวัด หรือโรงเรียนการบิน หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียน การบิน) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. กล่าวนาํ

ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
ลูกจ้าง และพ นักงานร าชการ เพื่อส อบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๔๕ อัตรา

๒. ตําแหน่งทเปิดรับสมคร

บรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๑๔๕ อัตรา
โดยสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ผนวก ก กองบินต่างจังหวัด

และโรงเรียนการบิน)

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน
หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกองบินหรือโรงเรียนการบินที่เปิดรับสมัคร โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน
วันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๓.๒ มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทย
โดยกําเนิดก็ได้
๓.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่ สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ (ผนวก ซ)
๓.๔ มีความสูงไม่ต่ํากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นในบางตําแหน่งที่กําหนดเป็นอื่น ตามที่ กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
๓.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๓.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สนล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน
ประมาทหรือลหุโทษ หนีราชการ
๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือ
๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๓.๑๐ ไม่เป็น …
– ๒ –
ข้อยุติ)
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมเสพติดให้โทษ
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศถือเป็น
๓.๑๒ ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักเห็นเด่นชัด (เมื่อใส่เสื้อแขนสั้นไม่เห็นรอยสักออกมานอกเสื้อ และ
เสื้อ แขนสั้นต้องอยู่เหนือข้อศอกประมาณ ๒ นิ้ว หรือเมื่อสวมกางเกงขาสั้นแล้ว ไม่เห็นรอยสักออกมานอกกางเกง และกางเกงขาสั้นต้องอยู่เหนือเข่าประมาณ ๒ นิ้ว)

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
โดยผู้สมัครสอบตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปี (เกิดในระหว่าง
ปี พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๓๙) ยกเว้นในบางตําแหน่งที่กําหนดเป็นอื่นตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องสําเร็จการศึกษาภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน โดยระบุวัน
สําเร็จการศึกษาจากผู้มีอํานาจลงนาม
๔.๓ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ตําแหน่งที่จะสมัครสอบ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ สําหรับ
คุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาเพื่อขอเอกสารยืนยันว่า

สํานักงาน ก.พ.ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัคร นํามาให้เจ้าหน้าที่

ภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ หากเกินกําหนดถือว่าสละสิทธิ

๔.๓.๑ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐
๔.๓.๒ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๔.๔ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผู้ที่อยู่ในระหว่าง

การผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหาร

กองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจําการในปี พ.ศ.๒๕๕๗

หากยังไม่พ้นภาระทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๕ มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตามที่กําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่งที่สมัครสอบ
๔.๖ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจาก
หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นํามาให้ในวันรายงานตัวรอบสอง)
๔.๗ ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออก

จากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร

๔.๘ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

๕. การสมัครสอบ …

– ๓ –

๕. การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ

๕.๑ วิธีการสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
สมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวน ๓๕๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนําแบบฟอร์ม
การชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM
ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ภายในเวลาทําการของธนาคาร (ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร) ทั้งนี้การสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๒ ขั้นตอนการสมัครสอบ
๕.๒.๑ ผู้สมัครต้องอ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและขั้นตอน

การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร

๕.๒.๒ การสมัครให้เข้าไปทเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th เพื่อเข้าสมัคร
๕.๒.๓ เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กําหนด
ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)
๕.๒.๔ นําเฉพาะรูปถ่าย ของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์
(โดยเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวนแว่นกันแดด แต่งกายชุด นักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุด
สุภาพ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ให้ระบุชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดรูป ๑๒๐x๑๕๐ pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน
๕๐ Kbytes) สแกนเข้าระบบไว้ในที่กําหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดให้ศึกษาที่หน้าเว็บไซต์
ของการสมัครสอบ (รูปสีถ่ายในคราวเดียวไม่เกิน ๓ เดือน)
๕.๒.๕ ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกได
๕.๒.๖ สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินของธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัคร
และได้ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
๕.๒.๗ นําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินค่าสมัคร
สอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิด
บัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย)

ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร หากพ้นกําหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร

๕.๒.๘ ชําระเงินแล้ว ๕ วันทําการ (นับตั้งแต่วันชําระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบ

อินเทอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบพร้อมหมายเลข

ประจําตัวผู้สอบ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยให้นําบัตรประจําตัว

สอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

ส่วนใบสมัครให้มายื่นภายหลังจากการประกาศชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกพร้อมหลักฐาน ตามข้อ ๖

๕.๓ ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจําตัวผู้สอบ
ให้แล้วเท่านั้น
๕.๔ กรณีผู้สมัคร …
– ๔ –
๕.๔ กรณีผู้สมัครที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกิน สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยให้ ผู้สมัครยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอคะแนนเพิ่ม ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๓๐ ณ แผนกบรรจุ ปลด กองจัดการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ หากเกินกําหนดถือว่าสละสิทธิ
อนึ่งการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัคร
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จตอเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้การสมัครสอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจในประกาศรับ
สมัครและเอกสารแนบท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตรงตามประกาศนี้

๖. หลักฐานการสมัครสอบผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) และการรายงานตัวในวัน ประกาศผลสอบรอบสอง

๖.๑ หลักฐานการสมัครสอบและรายงานตัวผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
๖.๑.๑ ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต (พร้อมลง
ลายมือชื่อจริง)
๖.๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา ๒ ชุด
๖.๑.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสําเนา จํานวน ๒ ชุด ในระดับคุณวุฒิ
และสาขาที่ตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบเท่านั้น ให้นําหลักฐานมารายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑.๓.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา
๖.๑.๓.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือ
ระเบียนแสดงผลการศึกษา สถานศึกษา
๖.๑.๓.๓ หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจาก
๖.๑.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิด พร้อมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง เพื่อแสดง วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติที่ชัดเจน
๖.๑.๔.๑ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกัน
กับผู้สมัคร ให้นําทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย
๖.๑.๔.๒ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน
ให้นําใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาด้วย
๖.๑.๔.๓ กรณีที่ ปู่ ย่า ตา ยาย มิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดง
หลักฐานของบิดา มารดา แล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
๖.๑.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๖.๑.๖ หลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ปี ๓ ฉบับตัวจริง
พร้อมสําเนา จํานวน ๒ ชุด มาแสดงด้วย
๖.๒ หลักฐาน …
– ๕ –
๖.๒ หลักฐานการรายงานตัวในวันประกาศผลสอบรอบสอง
๖.๒.๑ หลักฐานตามขอ้
๖.๑
๖.๒.๒ หลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี)
๖.๒.๓ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตําแหน่งที่สมัครสอบ
เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
๖.๒.๔ หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่ยื่น
หลักฐาน
๖.๓ หลักฐานการสมัครและรายงานตัวที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองทุกฉบับ

๗. กําหนดการเปน ไปตาม (ผนวก ข กองบน ต่างจังหวัดและโรงเรย นการบิน)

๘. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

๘.๑ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ตําแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่ม

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตําแหน่งครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หาก ปรากฏในภายหลังว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ตรงตามที่กําหนดไว้จะถูกตัดสิทธิใน การสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที

๘.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอน

ว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะ

ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

๘.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน

กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบ หรือไม่

๘.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด

๘.๕ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้ง

ในสถานที่กองบินและโรงเรียนการบิน หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กําหนด ถือว่าผู้สมัครสอบ

สละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี

๘.๖ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถ

ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

๘.๗ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายตําแหน่ง แต่มีสิทธิสอบเพียงหนึ่งตําแหน่งเท่านั้น
๘.๘ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น
๘.๙ หากการดําเนินการสอบพบการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิยกเลิกการสอบ

และผลการสอบทั้งหมดโดยไม่คืนค่าสมัครสอบแต่อย่างใด และผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัดให้

มีการสอบอีกครั้ง

๘.๑๐ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากทางราชการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่วา จะขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐานหรือสญ ญาแล้วก็ตามถือว่าผู้สมัครขาด คุณสมบัติมาตง แต่ข้างต้นไม่มีสิทธิเข้ารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุเขา รับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการ บรรจุเข้ารับราชการได
๘.๑๑ ผู้สมัครที่ …
– ๖ –
๘.๑๑ ผู้สมัครที่จัดทําสัญญาเข้ารับราชการและส่งสัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ไมเป็นข้อผูกพันกับทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการแต่อย่างใด

๙. การสอบคัดเลอกและวิชาทจะสอบ

๙.๑ การสอบวิชาการ (รอบแรก) กําหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. โดยทําข้อสอบดังนี้
๙.๑.๑ การสอบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
จํานวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งออกเป็น วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จํานวน ๖๐ ข้อ และ วิชาพื้นฐาน ความรู้ตามคุณวุฒิที่

สมัคร จํานวน ๙๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๙.๑.๒ การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๙.๑.๓ สถานที่สอบ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) โดยจะแจ้ง

ให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ

๙.๑.๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนํา ดินสอ 2B มาใช้ทํา
เครื่องหมายในกระดาษคําตอบเท่าน้ัน เนื่องจากการตรวจคําตอบกระทําด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทํางาน
ถูกต้องเมื่อใช้ ดินสอ 2B ทําเครื่องหมาย
๙.๑.๕ เกณฑ์การคัดเลือกและวิชาที่สอบ (ผนวก ค กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียน

การบิน)

รอบสอง ดังนี้

๙.๒ การสอบรอบสอง เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบแรก เข้าทําการสอบคัดเลือกใน

๙.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพรอม
ในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กําหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.
และเริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
๙.๒.๑.๑ การทดสอบประกอบด้วย สถานีต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สถานีที่ ๑ ลกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๒) สถานีที่ ๒ ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
๙.๒.๑.๒ ผู้เขารับการทดสอบ ต้องเตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนด้วย
๙.๒.๑.๓ เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นไปตาม (ผนวก ง

กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน)

๙.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน่วยงาน
ในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่น ๆ กําหนดสอบในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
๙.๒.๒.๑ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน
(ที่ตนเองสมัคร)
ต่าง ๆ ดังนี้
๙.๒.๒.๒ คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ เพื่อสังเกตดูท่วงทีวาจาในด้าน
(๑) บุคลิกลักษณะ …
– ๗ –
(๑) บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน (๒) การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน (๓) ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (๔) ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (๕) ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน
๙.๒.๒.๓ ผู้เขาสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ
๙.๒.๓ การตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือ
๙.๒.๓.๑ ผู้ผ่านการสอบรอบสอง ต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ
(เฉพาะตัวจริง) ในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์
ทหารอากาศ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศ
ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไม่มีการตรวจซ้ําแต่อย่างใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกาย
โดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร ๑๐๑๑) ตั้งแต่เวลา
๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
๙.๒.๓.๒ ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องจ่ายเงินค่าตรวจร่างกายทาง ห้องปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท และค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท และไม่สามารถเรียกคืนได้
๙.๒.๔ ประกาศผลรอบสุดท้าย (ผลการตรวจร่างกาย) รายงานตัวและส่งสัญญา ใน
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สําหรับผู้ที่ตรวจร่างกายไม่ผ่านจะแจ้งให้ทราบโดยตรง
๙.๒.๕ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย (เฉพาะตัวจริง), ส่งสัญญาและ รปภ.๑
ในวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย (เฉพาะตัวจริง) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง
๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยส่งและตรวจสัญญาพร้อม รปภ.๑ ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๙.๓ การแต่งกาย
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบแรก รอบสองและรอบสุดท้าย ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด) อนึ่ง กรณีแต่งกายไม่เหมาะสมและคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ จะถือว่าขาดความรับผิดชอบพื้นฐานและขาดความพร้อมเบื้องต้นใน
การเข้ารับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก

๑๐. เกณฑ์การตัดสนิ

๑๐.๑ การสอบรอบแรก
๑๐.๑.๑ ตําแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพกําหนดน้ําหนักคะแนนวิชาพื้น
ฐานความรู้ทั่วไป : วิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัครเป็น ๔๐ : ๖๐
๑๐.๑.๒ ตําแหน่งคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดน้ําหนักคะแนนวิชา
ความรู้ทั่วไปเท่ากับ ๑๐๐
ร้อยละ ๖๐
๑๐.๑.๓ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า
๑๐.๑.๔ การประกาศ …
– ๘ –
๑๐.๑.๔ การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลข สมัครสอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจํานวน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นในบาง ตําแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
๑๐.๒ การสอบรอบสอง
๑๐.๒.๑ กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบ
สัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๑๐.๒.๒ การประกาศผลการสอบรอบสอง ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนน
รวมในการสอบรอบสองมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลําดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า

๑๐.๓ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสองหรือรอบสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือการสอบ

สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง

๑๐.๔ ประกาศผลรอบสุดท้ายเป็นการประกาศผลของผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจาก
คณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศเท่านั้น
๑๐.๕ ผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจําการสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
ให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ
สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มในวันสมัคร
๑๐.๕.๑ ผทู้
ี่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
ประสงค์จะสมครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ

ระยะเวลารับราชการในกองประจําการคะแนนเพิ่ม
๑. รับราชการ ๖ เดือน

๒. รับราชการ ๑ ปี

๓. รับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน

๔. รับราชการ ๒ ปี

๒ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๓ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๔ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๕ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๑๐.๕.๒ ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ
๑ ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก จ กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน)
๑๐.๕.๓ ทหารกองประจําการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการดีเด่น
ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๖ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๕
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก จ กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน)
๑๐.๕.๔ ผู้ที่ปลดเป็น
– ๙ –
๑๐.๕.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ พฤศจกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป) ใหได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ สําหรับผู้ที่รับราชการในกองประจําการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการ ในกองประจําการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนรวม ทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ โดยยื่นแบบหนงสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ในวันสมคร (ผนวก ฉ กองบนตางจงหวัดและโรงเรยนการบิน)
๑๐.๕.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ ๑๐.๕.๒ – ๑๐.๕.๔ ต้องแสดงหนังสือรับรอง เวลารับราชการในกองประจําการ ประเภททหารกองหนุน และทหารกองประจําการดีเด่น (หลักฐานการได้รับการคัดเลือกเป็นทหาร ฯ ดีเด่น) จากหน่วยต้นสังกัดก่อนปลดจากกองประจําการ หรือ กพ.ทอ.(ผบ.กองบิน ฯ หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรับรอง)

๑๑. สิทธิประโยชนเมื่อบรรจุเขารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

๑๑.๑ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๗,๖๓๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๑๓๐ บาท)
๑๑.๒ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรีรับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๙๗๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท)
๑๑.๓ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มโดยขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ผลการสอบภาษาอังกฤษ, ประสบการณ์ทํางานและคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น

๑๒. การเสียสิทธในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ

๑๒.๑ ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
๑๒.๒ เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาทจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะ ถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ
๑๒.๓ นําอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในห้องสอบ (เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ)
๑๒.๔ ทุจริตในการสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๑๒.๕ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีใดสถานี หนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล และทดสอบ วิภาววิสัย
๑๒.๖ ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ
๑๒.๗ แต่งกายไม่เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเหนว่าผิดกาลเทศะ
๑๒.๘ ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กําหนด

๑๓. การประกาศผลสอบและการรายงานตัว

๑๓.๑ การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพท์ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) และตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.person.rtaf.mi.th หรือ http://job.rtaf.mi.th
๑๓.๒ การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
๑๓.๒.๑ การประกาศผลสอบรอบแรก กําหนดประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) ผู้ที่สอบผ่านทุกตําแหน่ง ต้องมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารสอบรอบสอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน – ศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
๑๓.๒.๒ การประกาศผลสอบรอบสอง กําหนดประกาศผลสอบรอบสองในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร), http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๑๓.๒.๓ การประกาศผลรอบสุดท้าย (ผลการตรวจร่างกาย) กําหนดประกาศผลรอบสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทาง http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๑๓.๓ การตรวจสอบผลคะแนน ผู้สมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
๑๓.๓.๑ ผลสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๓.๓.๒ ผลสอบรอบสอง ภายในวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๓.๓.๓ ผลรอบสุดท้าย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๓.๔ การรายงานตัว/ฟังคําชี้แจง และการรับสัญญาพร้อม รปภ.๑
๑๓.๔.๑ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงและตัวสํารองทั้งหมดให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการพร้อมนําเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ ๖.๒ มาให้ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) ถ้าเกินกําหนดนี้ถือว่าสละสิทธิในทุกกรณ
๑๓.๔.๒ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงทั้งหมดให้มารายงานตัว ตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือรับสัญญาพร้อม รปภ.๑ ดังนี้
๑๓.๔.๒.๑ ตรวจร่างกาย รายงานตัว ในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๑๓.๔.๒.๒ พิมพ์ลายนิ้วมือและรับสัญญาพร้อม รปภ.๑ ในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร ๑๐๑๑)
๑๓.๔.๓ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ส่งและตรวจสัญญา พร้อม รปภ.๑ ในวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยการทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัยจะทําการทดสอบในเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๑๓.๔.๔ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวสํารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่กองทัพอากาศอาจจะเรียกเข้าบรรจุในตําแหน่ง และคุณวุฒิที่กองทัพอากาศต้องการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๔. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตาม วัน เวลา ที่กําหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบได้ดังนี้ และโรงเรียนการบิน)

๑๔.๑ เบอร์ติดต่อกองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน (ผนวก ช กองบินต่างจังหวัด
๑๔.๒ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ ถึง ๙๑ ในวัน เวลาราชการ
๑๔.๓ กรณีมีข้อสงสัยขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ทางเดียว) ให้สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ แผนกสถิติกําลังพล กองข้อมูลกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒ – ๓, ๕ และ ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐ – ๑ ในวัน เวลาราชการ

๑๔.๔ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของการสมัครได้ที่ http://www.rtaf.mi.th
หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของ กองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถ ของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่ กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๑๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ยรรยง คันธสร
(ยรรยง คันธสร)
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกําลังพล
ประธานกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

การแจกจ่าย ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., ศบพ., ศฮพ., ศกอ., สพร.ทอ., นขต.ทอ., และ นขต.กพ.ทอ

สําเนาถูกต้อง น.อ.
(สุชาติ เทพรักษ์)
ผอ.กจพ.กพ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ คอค.ทอ.
๒๕ ธ.ค.๕๖
น.ท.ณรงค์ศักดิ์ ฯ ตรวจ ร.ท.จิรานุวัฒน์ ฯ พิมพ์

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๑ (จว.นครราชสีมา)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชีเสมียนการเงิน๒๐๑๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๐๑๐๒๑
ประ กาศนยบัตรวิชาชพี สาขาวชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกล อุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ก่อสร้าง, โยธา, สํารวจเจ้าหน้าทด่ี บเพลงิ๒๐๑๐๓๑
ประกาศนียบตรวชาชพี สาขาวชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์พลขับรถ, พลขับรถดบเพลงิ๒๐๑๐๔๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์

ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์เจ้าหน้าที่การภาพ๒๐๑๐๕๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ,แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหารสูทกรรม๒๐๑๐๖๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง๒๐๑๐๗๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน โทรคมนาคมช่างชุมสายโทรศัพท์๒๐๑๐๘๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๑ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๑ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๒ (จว.ลพบุรี)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเจ้าหน้าที่จัดหาช/ญ๒๐๒๐๑๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้ากําลังช่างไฟฟ้า๒๐๒๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์เจ้าหน้าที่ขนส่ง๒๐๒๐๓๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่โทรพิมพ์, เจ้าหน้าที่สื่อสาร๒๐๒๐๔๑
มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่ส่งกําลังบารุง, เจ้าหน้าที่กําลังพล, เสมียนสัสดี, เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่นิรภัย๒๐๒๐๕๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๒ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๒ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่ น้อยกว่า ๓ เดือน(ได้แก่ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๒๑ (จว.อุบลราชธานี)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๒๑๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟากําลัง,อิเล็กทรอนิกส์พลขับรถ๒๒๑๐๒๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์

ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์เจ้าหน้าที่การภาพ๒๒๑๐๓๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา๒๒๑๐๔๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๒๑ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๒๑ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอํานาจเจริญ, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๒๓ (จว.อุดรธานี)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธาช่างประปา๒๒๓๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๒๓๐๒๑
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกล อุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ก่อสร้าง, โยธา, สํารวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิง๒๒๓๐๓๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์พลขับรถ๒๒๓๐๔๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๒๓ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๒๓ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่ น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๔ (จว.นครสวรรค์)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชีเสมียนการเงิน๒๐๔๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๐๔๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้ากําลังช่างเครื่องปรับอากาศ๒๐๔๐๓๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์ช่างยานพาหนะ๒๐๔๐๔๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์พลขับรถ๒๐๔๐๕๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ช่างถ่ายรูปทางอากาศ๒๐๔๐๖๑
ประกาศนยบตรวชาชพี สาขาวชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ,แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหารเจ้าหน้าทส่ี ทู กรรม, ผบู้ งคบหมสู่ ทู กรรม๒๐๔๐๗๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่แปลความภาพภ่าย, เจ้าหน้าที่เอกสารเทคนิค, เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ๒๐๔๐๘๑
ประกาศนยบตรวชาชพสาขาวชา/สาขางาน โทรคมนาคมช่างชมสายโทรศพท,์ ชางซอมเคเบล้ิ๒๐๔๐๙๑

/ – ๒ – …

– ๒ –

ผนวก ก

ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗
บน.๔ (จว.นครสวรรค์)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
๑๐มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่แปลภาษาช/ญ๒๐๔๑๐๓– มีความรู้ทางภาษา (มาเลเซีย, ยาวี, พม่า, เขมร)
๑๑มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่กําลังพล, เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ,์ เจ้าหน้าทีการข่าวเจ้าหน้าที่คลัง๒๐๔๑๑๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๔ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๔ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดกําแพงเพชร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดตาก)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๔๑ (จว.เชียงใหม่)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชีเสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ๒๔๑๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๔๑๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์พลขบรถ, พลขับรถดับเพลิง๒๔๑๐๓๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์

ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ,แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหารสูทกรรม๒๔๑๐๔๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๔๑ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๔๑ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดตาก, จังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๔๖ (จว.พิษณุโลก)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธาช่างเขียน, ช่างโยธา๒๔๖๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชีเสมียนการเงิน๒๔๖๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๔๖๐๓๑
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกล อุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตรเจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง๒๔๖๐๔๑
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกล อุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ก่อสร้าง, โยธา, สํารวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิง๒๔๖๐๕๑
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟกิ , เทคโนโลยีนิเทศศิลป์เจ้าหน้าที่การภาพ๒๔๖๐๖๑
มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่กําลังพล, เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่นิรภัย, เจ้าหน้าที่พัสดุ๒๔๖๐๗๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๔๖ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๔๖ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน(ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดเลย, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกําแพงเพชร)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๕ (จว.ประจวบคีรีขันธ์)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๐๕๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์ช่างยานพาหนะ๒๐๕๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง ,อิเล็กทรอนิกส์พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง๒๐๕๐๓๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์เจ้าหน้าที่การภาพ๒๐๕๐๔๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ,แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหารสูทกรรม๒๐๕๐๕๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง๒๐๕๐๖๑
มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่พลาธิการ๒๐๕๐๗๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๕ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๕ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๕๖ (จว.สงขลา)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธาช่างประปา๒๕๖๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชีเสมียนการเงิน๒๕๖๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการเสมียน๒๕๖๐๓๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้ากําลังช่างเครื่องปรับอากาศ, ช่างเครื่องยนต์ไฟฟ้า๒๕๖๐๔๑
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกล อุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบํารุงเครื่องจกรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตรเจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง๒๕๖๐๕๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์พลขับรถดับเพลิง๒๕๖๐๖๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์

ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์เจ้าหน้าที่การภาพ๒๕๖๐๗๑
มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่พัสดุ๒๕๖๐๘๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๕๖ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๕๖ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล, จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ บน.๗ (จว.สุราษฎร์ธานี)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี
เสมียนการเงิน๒๐๗๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ
เสมียน๒๐๗๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์
พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง๒๐๗๐๓๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่การภาพ๒๐๗๐๔๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ,แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร
สูทกรรม๒๐๗๐๕๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง,
ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๒๐๗๐๖๑
มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่ช่างสนาม๒๐๗๐๗๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๗ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๗ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดระนอง, จังหวัดชุมพร, จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพังงา)

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ รร.การบิน (จว.นครปฐม)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธา
ช่างอาคาร๒๐๘๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี
เสมียนการเงิน๒๐๘๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช/ญ๒๐๘๐๓๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ
เสมียน๒๐๘๐๔๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์
ช่างยานพาหนะ๒๐๘๐๕๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกล
อุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล,ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร
ช่างเครื่องมือกล๒๐๘๐๖๑
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ก่อสราง, โยธา, สํารวจ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอากาศยานและกู้ภัย๒๐๘๐๗๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์พลขับรถ๒๐๘๐๘๑– ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์

ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม

อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี

/ – ๒ – …

– ๒ –

ผนวก ก

ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗
รร.การบิน (จว.นครปฐม)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ช่างซ่อมบํารุงระบบสารสนเทศ๒๐๘๐๙๑
๑๐มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน,
เสมียน, เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๐๘๑๐๑

หมายเหตุ – ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับโรงเรียนการบิน หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของโรงเรียนการบิน โดยจะต้องมีชอื

๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดนครปฐม, กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร) อยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า

ผนวก ข กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน
กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกส่วนของกองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน

รายการวัน/เวลาสถานที่
๑. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
(ทางเดียว)
๑๕ ม.ค. – ๕ มี.ค.๕๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)– http://job.rtaf.mi.th

– http://www.person.rtaf.mi.th

๒. สอบภาควิชาการอาทิตย์ ๖ เม.ย.๕๗ (วันจักรี)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
ตามกองบิน หรือโรงเรียนการบินที่ตนเองสมัคร

– http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๘

๓. ประกาศผลสอบรอบแรก
รายงานตัว รับเอกสารสอบรอบสอง
๑๗ เม.ย.-๑๘ เม.ย.๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
ตามกองบิน หรือโรงเรียนการบินที่ตนเองสมัคร

– http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๘

๔. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย๒๑ เม.ย.๕๗

เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๑.๓๐ น.

ตามกองบิน หรือโรงเรียนการบินที่ตนเองสมัคร
๕. สอบสัมภาษณ์๒๓ เม.ย.- ๒๔ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ตามกองบิน หรือโรงเรียนการบินที่ตนเองสมัคร
๖. ประกาศผลสอบรอบสอง

รายงานตัว

๑ พ.ค.- ๒ พ.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.ตามกองบิน หรือโรงเรียนการบินที่ตนเองสมัคร

– http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๘

๗. ตรวจร่างกายและพิมพ์
ลายนิ้วมือรับสัญญา และ รปภ.๑
อังคาร ๖ พ.ค.๕๗
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ตรวจร่างกาย เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พิมพ์ลายนิ้วมือ
แบ่งตามสถานที่ คือ

– กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

– พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

๘. ประกาศผลรอบสุดท้าย
(ผลการตรวจร่างกาย)
โดยไม่รวม ถึงคุณวุฒิและ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้อง
พิจารณาและตรวจสอบ
เอกสารให้ครบถ้วนอีกครั้ง
ศุกร์ ๑๖ พ.ค.๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.
– http://www.person.rtaf.mi.th/
และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๙. ทดสอบความถนัดบุคคล
และวิภาววิสัย ส่งและตรวจสัญญา พร้อม รปภ.๑
๒๘ พ.ค.๕๗
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓๐๐ น. – ๑๖๐๐ น.
– ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ)

ผนวก ค กองบินต่างจังหวดและโรงเรียนการบิน การสอบคัดเลอกและวิชาทจะสอบ

การสอบรอบแรก

๑. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบวิชาดังนี้
๑.๑ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ปรนัย ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ คณิตศาสตร์
๑.๑.๒ ภาษาไทย
๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
๑.๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๑.๑.๕ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
๑.๒ ความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิตามตําแหน่งที่สมัครสอบ ๙๐ ข้อ (๙๐ คะแนน)
๒. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบเฉพาะวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ตามข้อ ๑.๑
———————————————

ผนวก ง กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน

การดันพื้นจํานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน 1 นาที น้ําหนักคะแนน = 1

(ครั้ง/นาที)

เพศอายุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 2946 – 5541 – 4530 – 4025 – 2915 – 24
ชาย30 – 3941 – 5036 – 4025 – 3520 – 2410 – 19
หญิง18 – 2928 – 3424 – 2717 – 2313 – 166 – 12
หญิง30 – 3928 – 3424 – 2717 – 2313 – 166 – 12
วิ่ง/เดิน

2.4 ก.ม.

จํานวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที (นาที/วินาที) น้ําหนักคะแนน = 3
เพศอายุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 297.55 – 10.1110.12 – 11.2711.28 – 14.0014.01 – 15.1615.17 – 17.32
ชาย30 – 399.14 – 11.3211.33 – 12.5212.53 – 15.3115.32 – 16.5016.51 – 19.28
หญิง18 – 2912.56 – 15.1715.18 – 16.3916.40 – 19.2219.23 – 20.4320.44 – 23.04
หญิง30 – 3912.34 – 15.5415.55 – 17.3617.37 – 20.5021.00 – 22.4122.42 – 26.02

ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง/เดิน 2.4 กม. = 1 : 1 : 3

ผนวก จ กองบินต่างจงหวดและโรงเรียนการบิน
(เป็นทหารก่อน ๑ พ.ย.๕๐)
(แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพมเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผนวก ช กองบินและโรงเรียนการบิน

เบอร์ติดต่อ

 • กองบิน 1 (นครราชสีมา) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 40000 หรือ 0 4435 8110, 0 4435 8111, 0 4435 8112, 0 4435 8113, 0 4435 8114 ต่อ 40215 – 6
 • กองบิน 2 (ลพบุรี) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 50000 หรือ 0 3648 6380, 0 3648 6381, 0 3648 6382 ต่อ 50241 – 5
 • กองบิน 4 (ตาคลี) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 5300, 5400 หรือ 0 5626 1071, 0 5626 1072, 0 5626 1091, 0 5626 1092 ต่อ 53210, 53216 – 8
 • กองบิน 21 (อุบลราชธานี) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 43000 หรือ 0 4524 3090 ต่อ 43210, 43200, 43237
 • กองบิน 23 (อุดรธานี) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 45000 หรือ 0 4293 0219 ต่อ 45211, 45220, 45223
 • กองบิน 41 (เชียงใหม่) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 57000 หรือ 0 5328 1012, 0 5328 1013, 0 5328 1014, 0 5328 1015 ต่อ 57210 – 12, 0 5320 2615
 • กองบิน 46 (พิษณุโลก) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 55000 หรือ 0 5530 1371,0 5530 1376, 0 5530 1200 ต่อ 55210 – 12
 • กองบิน 5 (ประจวบคีรีขนธ์) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 60000 หรือ 0 3261 1017, 0 3261 1031, ต่อ 60207, 60211, 60212, 60016
 • กองบิน 56 (หาดใหญ่) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 63000 หรือ 0 7425 1040, 0 7425 1041 ต่อ 63220 – 21
 • กองบิน 7 (สุราษฎรธานี) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 65000, 66000 หรือ 0 7726 8200, 0 7726 8201, 0 7726 8202, 0 7726 8203 ต่อ 65203, 65215 – 6
 • โรงเรียนการบิน (กําแพงแสน) โทร. 0 2534 6000 ต่อ 37000 หรือ 0 3499 6484 – 5

——————————————————-

ผนวก ซ – ๑

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ไว้ ดังต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๔๙๗ คือ
ข้อ ๑ ให้ยกเลกิ
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ํากว่า ๓/๖๐ หรือลานสานตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแกสายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ําว่าทั้งสองข้าง
(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) (จ) ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทงั้
๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อวินาทีหรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพการ
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือด …
– ๒ –
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
(ค) โรคหืด (Asthma)
(ง) โรคของระบบหายใจที่ทําให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน Forced Expiratory Volume in One Second ต่ํากว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ
(๖) โรคของระบบปัสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงน้ําแต่กําเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ก) ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป
(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๑. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๒. นิ้วหัวแม่มอด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๓. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๔. นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
๕. นิ้วหัวแม่เทาด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๖. นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
๗. นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
๘. นิ้วเท้าในเทาข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือ
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งที่อชนิดถาวร
(จ) กล้ามเนื้อ …
– ๓ –
(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะ ส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้
(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัน
(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้ํา อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท้าช้าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจรญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปญญา ๖๙ หรือต่ํากว่านั้น
(ข) ใบ(Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง(Aphasia)ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําให้มีอาการชัก(Seizures) อย่างถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม(Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสนหลังที่ทําให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
(ช) กล้ามเนื้อหมดกําลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตหรือโรคที่ทําให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร
(๑๒) โรคอื่น ๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรงลูปัสอิริธมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริต …
– ๔ –
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
(๑) จมูกโหว่
(๒) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผนวก ซ – ๒

(สําเนา)
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลทสมัครเขารับราชการ เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๑๘

โดย ที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลทสมัครเข้ารับราชการ เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘”
ข้อ ๒ ลักษณะโรคและความพิการที่ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศ คือ
๒.๑ โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๒ โรคความดันโลหิตสูง วัดท่านั่ง สูงกว่าเกณฑ์ดังนี้
๒.๒.๑ อายุ ๓๕ ปี ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๒.๒ อายุ ๓๕ – ๔๕ ปี ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปีขึ้นไป ๑๕๕/๙๐ มลลิเมตรปรอท
๒.๓ โรคเบาหวาน
๒.๔ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๕ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๖ โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งเจากรมแพทย์ทหารอากาศเห็นว่าไม่สามารถรับราชการได้
ข้อ ๓ ให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๘
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ก. เดชะตุงคะ
(กมล เดชะตุงคะ)
รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3