งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -05 มี.ค. 2557  เรืออากาศตรี-จ่าอากาศตรี **รวม 598 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการในกอง ทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)
๑. กล่าวนำ

ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวนทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๕๓ อัตรา

๒. ตําแหน่งที่เปิดรับสมคร
๒.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๖๒ อัตรา

โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กําหนด (ผนวก ก)
๒.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๓๙๑ อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

(ผนวก ข)

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
๓.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่ สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ (ผนวก ซ)
๓.๓ มีความสูงไม่ต่ํากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นในบางตําแหน่งที่กําหนดเป็นอื่น ตามที่ กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
๓.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๓.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สนล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ หนีราชการถือเป็นข้อยุติ)
๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือ
๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๓.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศ
๓.๑๑ ไม่อยู่ระหว่าง …
– ๒ –
๓.๑๑ ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักเห็นเด่นชัด (เมื่อใส่เสื้อแขนสั้นไม่เห็นรอยสักออกมานอกเสื้อ และเสื้อแขนสั้นต้องอยู่เหนือข้อศอกประมาณ ๒ นิ้ว หรือเมื่อสวมกางเกงขาสั้นแล้ว ไม่เห็นรอยสักออกมานอกกางเกงและกางเกงขาสั้นต้องอยู่เหนือเข่าประมาณ ๒ นิ้ว)

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ผู้สมครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๔.๑.๑ ผู้สมัครสอบตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ถึง ๓๕ ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๓๙)

๔.๑.๒ ผู้สมัครสอบตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๓๙) ยกเว้นในบางตําแหน่งที่กําหนดเป็นอื่นตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องสําเร็จการศึกษาภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ คุณวุฒิปริญญาใช้ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร้อม Transcript และประกาศนียบัตรวิชาชีพ, มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการ
เรียน โดยระบุวันสําเร็จการศึกษาจากผู้มีอํานาจลงนาม

๔.๓ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่งที่จะสมัครสอบ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสํานักงาน ก.พ.ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษา เพื่อขอเอกสารยืนยันว่า สํานักงาน ก.พ.ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัคร นํามาให้เจ้าหน้าที่ภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ หากเกินกําหนดถือว่าสละสิทธิ

๔.๓.๑ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ยกเว้นรหัสตําแหน่ง ๑๙๙๑๐๓ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๘๐

๔.๓.๒ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๔.๔ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้แก่ ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจําการในปีพ.ศ.๒๕๕๗ หากยังไม่พ้นภาระทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๕ มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตามที่กําหนดไวในแตละตําแหนงที่สมครสอบ

๔.๖ นายทหารประทวน, ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นํามาให้ในวันรายงานตัวรอบสอง)

๔.๗ ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร

๔.๘ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

๕. การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ

๕.๑ วิธีการสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวน ๓๕๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ภายในเวลาทําการของธนาคาร (ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร) ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๒ ขั้นตอนการสมัครสอบ

๕.๒.๑ ผู้สมัครต้องอ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและขั้นตอน

การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร

๕.๒.๒ การสมัครให้เข้าไปทเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th เพื่อเข้าสมัคร
๕.๒.๓ เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กําหนดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)
๕.๒.๔ นําเฉพาะรูปถ่าย ของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์ (โดยเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวนแว่นกันแดด แต่งกายชุด นักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ให้ระบุชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดรูป ๑๒๐x๑๕๐ pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน ๕๐ Kbytes) สแกนเข้าระบบไว้ในที่กําหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดให้ศึกษาที่หน้าเว็บไซต์ของการสมัครสอบ (รูปสีถ่ายในคราวเดียวไม่เกิน ๓ เดือน)
๕.๒.๕ ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกได้
๕.๒.๖ สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินของธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัครและได้ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
๕.๒.๗ นําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร หากพ้นกําหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร
๕.๒.๘ ชําระเงินแล้ว ๕ วันทําการ (นับตั้งแต่วันชําระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบพร้อมหมายเลขประจําตัวผู้สอบ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยให้นําบัตรประจําตัว สอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ส่วนใบสมัครให้มายื่นภายหลังจากการประกาศชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกพร้อมหลักฐาน ตามข้อ ๖
๕.๓ ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจําตัวผู้สอบ
ให้แล้วเท่านั้น
๕.๔ กรณีผู้สมัครที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกิน สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยให้ ผู้สมัครยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอคะแนนเพิ่ม ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๓๐ น. ณ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ หากเกินกําหนดถือว่าสละสิทธิ

อนึ่งการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเองและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งนี้การสมัครสอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครและเอกสารแนบท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศนี้

๖. หลักฐานการสมัครสอบผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) และการรายงานตัวในวันประกาศ

ผลสอบรอบสอง

ลายมือชื่อจริง)
๖.๑ หลักฐานการสมัครสอบและรายงานตัวผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
๖.๑.๑ ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต (พร้อมลง
๖.๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา ๒ ชุด
๖.๑.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสําเนา จํานวน ๒ ชุด ในระดับคุณวุฒิและสาขาที่ตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบเท่านั้น ให้นําหลักฐานมารายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑.๓.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี – โท ให้ใช้ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร้อม Transcript
๖.๑.๓.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา
๖.๑.๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
๖.๑.๓.๔ หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจากสถานศึกษา
๖.๑.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิด พร้อมสําเนาจํานวน ๒ ชุด หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง เพื่อแสดง วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติที่ชัดเจน
๖.๑.๔.๑ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นําทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย
๖.๑.๔.๒ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านให้นําใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาด้วย
๖.๑.๔.๓ กรณีที่ ปู่ ย่า ตา ยาย มิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดงหลักฐานของบิดา มารดา แล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
๖.๑.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๖.๑.๖ หลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ปี ๓ ฉบับตัวจริง พร้อมสําเนา จํานวน ๒ ชุด มาแสดงด้วย
๖.๒ หลักฐานการรายงานตัวในวันประกาศผลสอบรอบสอง
๖.๒.๑ หลักฐานตามข้อ ๖.๑
๖.๒.๒ หลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี)
๖.๒.๓ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตําแหน่งที่สมัครสอบ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
๖.๒.๔ หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เมอตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่ยื่นหลักฐาน
๖.๓ หลักฐานการสมัครและรายงานตัวที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองทุกฉบับ

๗. กําหนดการเปน ไปตาม (ผนวก ค)

๘. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

๘.๑ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ตําแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่ว ไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตําแหน่งครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จริง หากปรากฏใน ภายหลังว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ตรงตามที่กําหนดไว้จะถูกตัดสิทธิในการสอบและ การบรรจุเข้ารับราชการทันที
๘.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอน ว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๘.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วนกรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบ หรือไม่
๘.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
๘.๕ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กําหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี
๘.๖ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
๘.๗ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายตําแหน่ง แต่มีสิทธิสอบเพียงหนึ่งตําแหน่งเท่านั้น
๘.๘ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น

๘.๙ หากการดําเนินการสอบพบการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมดโดยไม่คืนค่าสมัครสอบแต่อย่างใด และผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัดให้ มีการสอบอีกครั้ง
๘.๑๐ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากทางราชการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ มาตั้งแต่ข้างต้นไม่มีสิทธิเข้ารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้า รับราชการได้
๘.๑๑ ผู้สมัครที่จัดทําสัญญาเข้ารับราชการและส่งสัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ไม่เป็นข้อผูกพันกับทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการแต่อย่างใด

๙. การสอบคัดเลอกและวิชาทจะสอบ

๙.๑ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กําหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. โดยทําข้อสอบดังนี้
๙.๑.๑ การสอบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งออกเป็น วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จํานวน ๖๐ ข้อ และ วิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัคร จํานวน ๙๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๙.๑.๒ การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐาน ความรู้ทั่วไปแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๙.๑.๓ สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยจะแจ้งให้ทราบก่อน วันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๙.๑.๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนํา ดินสอ 2B มาใช้ทํา
เครื่องหมายในกระดาษคําตอบเท่านั้น เนื่องจากการตรวจคําตอบกระทําด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทํางานถูกต้องเมื่อใช้ ดินสอ 2B ทําเครื่องหมาย
๙.๒ ผู้ที่สมัครสอบในตําแหน่งนักร้อง และเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน ดังนี้
๙.๒.๑ ทดสอบภาคปฏิบัติก่อน ในวันศุกร์ที่ ๔ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ดังนี้
๙.๒.๒ ทดสอบภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่ ๖ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖๐๐ น.
๙.๒.๒.๑ ตําแหน่งนักร้อง การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นวิชาพื้นฐาน ความรู้ทั่วไปและความรู้ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๙.๒.๒.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน การสอบคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งออกเป็น วิชาพื้นฐานความรู้ ทั่วไป จํานวน ๖๐ ข้อ และวิชาความรู้ทางด้านงานอาหาร, โภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร, ประชาสัมพันธ์, เลขานุการ, มารยาทและการสมาคม, หลักภาษาไทยและหลักภาษาอังกฤษ จํานวน ๙๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที รอบสอง ดังนี้
๙.๒.๓ สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๙.๓ เกณฑ์การคัดเลือกและวิชาที่สอบ (ผนวก ง)

๙.๔ การสอบรอบสอง เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบแรก เข้าทําการสอบคัดเลือกใน

๙.๔.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อม ในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กําหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มทําการสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
๙.๔.๑.๑ การทดสอบประกอบด้วย สถานีต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สถานีที่ ๑ ลกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๒) สถานีที่ ๒ ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
๙.๔.๑.๒ ผู้เขารับการทดสอบ ต้องเตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนด้วย
๙.๔.๑.๓ เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นไปตาม (ผนวก จ)
๙.๔.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการวัดทักษะในการทํางานตามคุณลักษณะเฉพาะของตําแหน่งที่สมัคร ผู้ผ่านการสอบรอบแรก เฉพาะตําแหน่งที่ระบุให้มีการสอบภาคปฏิบัติ ต้องเข้ารับการทดสอบกําหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง อังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ในวันประกาศผลสอบรอบแรก
๙.๔.๓ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน่วยงานในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่น ๆ กําหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เว้นวันหยุดราชการ) รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เริ่มสอบเวลา
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบรอบแรก
๙.๔.๓.๑ สถานที่สอบ
(๑) ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท (เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หรือโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงหรือ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(๒) ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตร วิชาชีพ (เป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง หรือ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศต่าง ๆ ดังนี้
๙.๔.๓.๒ คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ เพื่อสังเกตดูท่วงทีวาจาในด้าน (๑) บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน (๒) การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน (๓) ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (๔) ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (๕) ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน
๙.๔.๓.๓ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ

๙.๕ การตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือ เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบสอง ให้ดําเนินการ

ตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนี้

๙.๕.๑ ผู้ผ่านการสอบรอบสอง ต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ (เฉพาะตัวจริง) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และถือผลการตรวจร่างกาย ของคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศ ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไม่มีการตรวจซ้ําแต่อย่างใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ (อาคาร ๑๐๑๑) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
๙. ๕ .๒ ผู้เข้าร ับการตรวจร ่างกาย จะต้องจ่ายเง ินค ่าตร ว จ ร ่างกายท าง ห้องปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท และค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท และไม่สามารถเรียกคืนได้

๙.๖ การแต่งกาย

ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบแรก, รอบสองและรอบสุดท้าย ต้องแต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด) สําหรับการสอบรอบสอง จะกระทําใน
สถานที่ราชการ ผู้เข้ารับการสอบที่เป็นสุภาพสตรีควรสวมกระโปรง อนึ่ง กรณีแต่งกายไม่เหมาะสมและ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ จะถือว่าขาดความรับผิดชอบพื้นฐานและขาดความ
พร้อมเบื้องต้นในการเข้ารับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก

๑๐. เกณฑ์การตัดสนิ

๑๐.๑ การสอบรอบแรก
๑๐.๑.๑ ตําแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรี และปริญญาโท กําหนดน้ําหนักคะแนนวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป : วิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัครเป็น ๔๐ : ๖๐
๑๐.๑.๒ ตําแหน่งคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดน้ําหนักคะแนนวิชาความรู้ทั่วไปเท่ากับ ๑๐๐ ร้อยละ ๖๐
๑๐.๑.๓ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า
๑๐.๑.๔ การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัครสอบโดย คัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจํานวน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นในบางตําแหน่ง ที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
๑๐.๒ การสอบรอบสอง
๑๐.๒.๑ กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ (กรณีไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ)
๑๐.๒.๒ กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบสัมภาษณ์ : การสอบภาคปฏิบัติ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ) ยกเว้นตําแหน่ง นักร้อง และ จนท.ต้อนรับบนอากาศยานกําหนดคะแนน ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (รอบแรก) : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๖๐ : ๓๐ : ๑๐
๑๐.๒.๓ การประกาศผลการสอบรอบสอง (กรณีไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ) ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลําดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๑๐.๒.๔ การประกาศผลการสอบรอบสอง (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ) ผู้สมัคร สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกผู้ที่ได้คะแนนสอบ สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลําดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๑๐.๓ ประกาศผลรอบสุดท้ายเป็นการประกาศผลของผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศเท่านั้น

๑๐.๔ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสองหรือรอบสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือการสอบภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง

๑๐.๕ ผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจําการสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการสังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มในวันสมัคร
๑๐.๕.๑ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ

ระยะเวลารับราชการในกองประจําการคะแนนเพิ่ม
๑. รับราชการ ๖ เดือน

๒. รับราชการ ๑ ปี

๓. รับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน

๔. รับราชการ ๒ ปี

๒ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๓ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๔ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๕ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๑๐.๕.๒ ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อย ละ ๑ ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ฉ)
๑๐.๕.๓ ทหารกองประจําการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการดีเด่นตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๖ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ฉ)
๑๐.๕.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป) ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ สําหรับผู้ที่รับราชการในกองประจําการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการในกองประจําการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนรวม ทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบโดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ในวันสมัคร (ผนวก ช)
๑๐.๕.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ ๑๐.๕.๑ – ๑๐.๕.๔ ต้องแสดงหนังสือรับรองเวลารับราชการในกองประจําการ ประเภททหารกองหนุน และทหารกองประจําการดีเด่น (หลักฐานการได้รับการคัดเลือกเป็นทหาร ฯ ดีเด่น) จากหน่วยต้นสังกัดก่อนปลดจากกองประจําการ หรือ กพ.ทอ.(ผบ.กองบินฯ หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรับรอง)

– ๑๐ –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑๑. สิทธิประโยชนเมื่อบรรจุเขารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

๑๑.๑ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรีรับเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๒๙๐ บาท เงินค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกําหนด
๑๑.๒ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรีรับเงินเดือน ๆ ละ ๑๑,๖๒๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท) และเงินค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกําหนด
๑๑.๓ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๗,๖๓๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๑๓๐ บาท)
๑๑.๔ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรีรับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๙๗๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท)
๑๑.๕ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มโดยขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ผลการสอบภาษาอังกฤษ, ประสบการณ์ทํางานและคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ปัจจัยละ
๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น

๑๒. การเสียสิทธในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ

๑๒.๑ ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
๑๒.๒ เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาทจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะ ถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ
๑๒.๓ นําอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในห้องสอบ (เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ)
๑๒.๔ ทุจริตในการสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๑๒.๕ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีใดสถานี หนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล และทดสอบ วิภาววิสัย
๑๒.๖ ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ
๑๒.๗ แต่งกายไม่เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเหนว่าผิดกาลเทศะ
๑๒.๘ ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กําหนด

๑๓. การประกาศผลสอบและการรายงานตัว

๑๓.๑ การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพท์ระบบ
บริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) และตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ต
ได้ที่ http://www.person.rtaf.mi.th หรือ http://job.rtaf.mi.th
๑๓.๒ การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
๑๓.๒.๑ การประกาศผลสอบรอบแรก กําหนดประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ผู้ที่สอบผ่านทุกตําแหน่ง ต้องมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารสอบรอบสอง ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
๑๓.๒.๒ การประกาศผลสอบรอบสอง กําหนดประกาศผลสอบรอบสอง ในวันพุธ
ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
๑๓.๒.๓ การประกาศ …
– ๑๑ –
๑๓.๒.๓ การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (ผลการตรวจร่างกาย) กําหนดประกาศผล รอบสุดท้าย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทาง http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๑๓.๓ การตรวจสอบผลคะแนน ผู้สมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
๑๓.๓.๑ ผลสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๓.๓.๒ ผลสอบรอบสอง ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๓.๓.๓ ผลสอบรอบสุดท้าย ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๓.๔ การรายงานตัว/ฟังคําชี้แจง และการรับสัญญาพร้อม รปภ.๑
๑๓.๔.๑ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงและตัวสํารองทั้งหมดให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ
พร้อมนําเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ ๖.๒ มาให้ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถ้าเกินกําหนดนี้ถือว่าสละสิทธิในทุกกรณี
๑๓.๔.๒ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงทั้งหมดให้มาตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือรับสัญญา
พร้อม รปภ.๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์
ทหารอากาศ และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
๑๓.๔.๓ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ส่งและตรวจสัญญา พร้อม
รปภ.๑ ในวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยการทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัยจะทําการทดสอบใน
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
๑๓.๔.๔ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวสํารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่
กองทัพอากาศอาจจะเรียกเข้าบรรจุในตําแหน่ง และคุณวุฒิที่กองทัพอากาศต้องการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๔. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตาม วัน เวลาที่กําหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑๔.๑ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกําลังพล
กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ – ๙๑ ในวัน เวลาราชการ
๑๔.๒ กรณีมีข้อสงสัยขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ทางเดียว) ให้สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ แผนกสถิติกําลังพล กองข้อมูลกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒ – ๓, ๕
และ ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐ – ๑ ในวัน เวลาราชการ
๑๔.๓ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของการสมัครได้ที่ http://www.rtaf.mi.th
หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่ง การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของ กองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถ ของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่ กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๑๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ยรรยง คันธสร
(ยรรยง คันธสร)
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกําลังพล
ประธานกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

การแจกจ่าย …

– ๑๒ –

การ แจกจ่าย ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., ศบพ., ศฮพ., ศกอ., สพร.ทอ., นขต.ทอ., และ นขต.กพ.ทอ

สําเนาถูกต้อง น.อ.
(สุชาติ เทพรักษ์)
ผอ.กจพ.กพ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ คอค.ทอ.
๒๕ ธ.ค.๕๖
น.ท.ณรงค์ศักดิ์ ฯ ตรวจ ร.ท.จิรานุวัฒน์ ฯ พิมพ์

ผนวก ก ตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
ปริญญาโท ในสาขาวชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอน ภาษาอังกฤษอาจารย์, ครูภาษาช/ญ๑๙๙๐๑๓
ปรญญาตรี ในสาขาวชาใดสาขาวชาหนึ่งทางภาษาองกฤษ, ทางการสอน ภาษาอังกฤษอาจารย์, ครูภาษา, นายทหารภาษาตางประเทศและโตตอบช/ญ๑๙๙๐๒๓– บรรจุท่ี

ส่วนกลาง (กทม.),

บน.๔, ๒๑, ๔๑,

๔๖, ๕, ๕๖

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมนายทหารสาธารณูปโภคและประมาณการ๑๙๙๐๓๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมไทยหรือ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตรกรรม, ทางประติมากรรมนายทหารงานช่างฝีมือช/ญ๑๙๙๐๔๓
ปรญญาตรี ในสาขาวชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีทางการศึกษา,

ทางโสตทัศนศึกษา, ทางครุศาสตร์, ทางศึกษาศาสตร์, ทางการศึกษา

นายทหารจัดการศึกษา, นายทหารพัฒนาการศึกษา, นายทหารการศกึ ษา๑๙๙๐๕๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบรหารงานก่อสร้าง,

ทางการจัดการงานก่อสร้าง

นายทหารประมาณราคาช/ญ๑๙๙๐๖๓
ปรญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัดนายทหารกายภาพบําบัด, นายทหารสันทัดงานช/ญ๑๙๙๐๗๓
ปริญญา ตรี ในสาขาวิชาการบญชี หรอสาขาวชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการ บัญชี, ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชี บริหารนายทหารตรวจสอบ, นายทหารวชิ าการ๑๙๙๐๘๑
ปริญญา ตรี ในสาขาวชาการบญชี หรอสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการ บญช,ี ทางการธนาคารและการเงนิ , ทางการบญชการเงนิ ,ทางการบัญชี บริหาร,ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง, ทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณนาย ทหารโครงการและงบประมาณ, ผู้ชวยนายทหารงบประมาณ, นายทหาร ประเมินผล, นายทหารทะเบยนขอมลู , นายทหารบญช,ี นายทหารรับจายเงนิ , นายทหารการเงินช/ญ๑๑๑๙๙๐๙๓

– ๒ –

ผนวก ก

ตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗
ส่วนกลาง (กทม.)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
๑๐ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวชาหนงึ ทางคอมพวเตอร,์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศนายทหารกรรมวิธีขอมลู , นายทหารเทคโนโลยสารสนเทศและการสอื สารช/ญ๑๙๙๑๐๓-มีคะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐
๑๑ปริญญา ตรี ในสาขาวชาใดสาขาวชาหนงึ ทางวทยาศาสตรการอาหาร, ทางการอาหาร, ทางเทคโนโลยการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหารและ โภชนาการ, ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร, ทางอาหารและ โภชนาการ, ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหารนายทหารสงเสรมสขภาพ, นายทหารโภชนาการช/ญ๑๙๙๑๑๓
๑๒ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเคมีนายทหารวิทยาศาสตร์ช/ญ๑๙๙๑๒๓
๑๓ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมเครื่องกลนายทหารเทคนิคเครื่องกล๑๙๙๑๓๑
๑๔ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมโยธานายทหารเทคนิคช่างโยธา, รองหัวหน้าฝ่ายสถิติและวิเคราะห์๑๙๙๑๔๑
๑๕ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์นายทหารเทคนิคการแพทย์,นายทหารบริการโลหิตช/ญ๑๙๙๑๕๓
๑๖ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์นายทหารพระธรรมนูญ๑๙๙๑๖๑
๑๗ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางความผิดปกติของการ สื่อความหมายนายทหารสันทัดงานช/ญ๑๙๙๑๗๓
๑๘ปริญญาตรี ในสาขาวชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา (ได้รับใบ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา)นายทหารสันทัดงานช/ญ๑๙๙๑๘๓
๑๙ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกนายทหารสันทัดงานช/ญ๑๙๙๑๙๓
๒๐ปริญญา ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการศึกษา, ทางบริหารการศึกษานายทหารแผนและโครงการ๑๙๙๒๐๑

– ๓ –

ผนวก ก

ตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗
ส่วนกลาง (กทม.)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
๒๑ปริญญา ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์, ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์นายทหารระบบภูมิสารสนเทศ๑๙๙๒๑๑
๒๒ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพลศึกษา, ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาผู้ช่วยผู้อํานวยการฝึก๑๙๙๒๒๑

หมาย เหตุ ทาง ราชการสามารถพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพปริมณฑลหรือต่าง จังหวัดได้ หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กําหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี

ผนวก ข ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)

– ๒ –

ผนวก ข ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)

– ๓ –

ผนวก ข ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
๑๘ประกาศนียบตรวชาชพี สาขาวชา/สาขางานยานยนต์,

ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์

พลขับรถ, พลขับรถกภู้ ยั , พลขบรถดบเพลงิ๒๓๒๙๙๑๘๑– ผ่านการรบราชการ ทหารกองประจําการ หรือสําเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบ

อนุญาตขับขี่รถยนต์

ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 160 ซม

อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี

๑๙ประ กาศนียบตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยี นิเทศศิลป์เจาหนาทกี ารพิมพและจดทาเลม่ , เจ้าหนาทกี ารภาพ, เจาหนาทโี สตทัศนปกรณ์๒๙๙๑๙๑
๒๐ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและ โภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหารเจ้าหน้าที่โภชนาการ, เจ้าหน้าที่บํารุงเลี้ยงช/ญ๒๙๙๒๐๓
๒๑ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและ โภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหารสูทกรรม, เจ้าหน้าที่สูทกรรม๒๙๙๒๑๑
๒๒ประกาศนยบตรวชาชพี สาขาวชา/สาขางาน อเลกทรอนกส์เจ้า หน้าที่ภาพถายทางอากาศ, เจ้าหน้าที่ภมู ิสารสนเทศ, เจ้าหนาทซ่ี ่อมบารงเครื่องมือและเวชภัณฑ,์ เจ้าหน้าที่วิทยุ, ชางโทรศพท,์ ช่างวิทยุ, เจ้าหน้าทก่ ารสื่อสารอิเลกทรอนิกส์, ช่างเครื่องวัด, ช่างเรดาร์, ช่างสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, ช่างเทคนิค, ช่างอาวุธ๒๕๒๙๙๒๒๑
๒๓มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์๒๙๙๒๓๑– (มีความรู้ทางภาษา (มาเลเซีย, ยาวี, พม่า, เขมร))
๒๔มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต)เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์๒๙๙๒๔๑
๒๕มัธยมศึกษาตอนปลายนักร้องช/ญ๒๙๙๒๕๓

/ – ๔ – …

– ๔ –

ผนวก ข ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)

ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศจํานวนรหัสหมายเหตุ
๒๖มัธยมศึกษาตอนปลายเจ้า หน้าที่ส่งกําลังบํารุง, เจ้าหน้าที่กําลังพล, เจ้าหน้าที่สัสดี, เจ้าหน้าที่นิทรรศการ, เจ้าหน้าที่แผน, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยา, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน, เจ้าหน้าที่จัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพลเรือน, เจ้าหน้าที่พัฒนาการศึกษา, เจ้าหน้าที่มาตรฐาน, เจ้าหนาที่ข่าว, เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล, เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา, เจ้าหน้าที่วิชาการ, เจ้าหน้าที่ข่าวสนาม, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ, เจ้าหน้าที่อุปกรณ์การศึกษา, เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทําเนียบกําลังรบ, เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ข้อมูลการยุทธ, เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่นิรภัย, เจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูล, เจ้าหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ, ครูฝึก, เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่เกียกกาย, เจ้าหน้าที่วิทยาการ, เจ้าหน้าที่สวัสดิการ,

เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน, เจ้าหน้าที่ตํารา, เจ้าหน้าที่ฝึกงานในหน้าที่

๑๐๐๒๙๙๒๖๑

หมาย เหตุ ทาง ราชการสามารถพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพปริมณฑลหรือต่าง จังหวัดได้ หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กําหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี

ผนวก ค

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกส่วนกลาง (กทม.)

รายการวัน/เวลาสถานที่
๑. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

(ทางเดียว)

พุธ ๑๕ ม.ค. – พุธ ๕ มี.ค.๕๗

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

– http://job.rtaf.mi.th

– http://www.person.rtaf.mi.th

***สอบปฏิบัติเฉพาะตําแหน่ง นักร้อง และ จนท.ต้อนรับ บนอากาศยานศุกร์ ๔ เม.ย.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น.

นักร้อง – กองดุริยางค์ ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จนท.ต้อนรับบนอากาศยาน – กรมพลาธิการทหารอากาศ
๒. สอบภาควิชาการอาทิตย์ ๖ เม.ย.๕๗ (วันจักรี)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

แจ้งให้ผู้สมัครทราบตั้งแต่ วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗ ทาง

– http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

๓. ประกาศผลสอบรอบแรก รายงานตัว รับเอกสารสอบรอบสองพฤหัสบดี ๑๗ เม.ย. – จันทร์ ๒๑ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)– พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

– รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

– http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

๔. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายจันทร์ ๒๑ เม.ย.- พฤหัสบดี ๒๔ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.– สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์),
๕. ทดสอบภาคปฏิบัติจันทร์ ๒๘ เม.ย.- อังคาร ๒๙ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.หัวหน้าสายวิทยาการเป็นผู้กําหนด และแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก
๖. สอบสัมภาษณ์พฤหัสบดี ๒๔ เม.ย.- จันทร์ ๑๒ พ.ค.๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)– ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,

– โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง,

– โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด

๗. ประกาศผลสอบรอบสอง

รายงานตัว

รับสัญญา และ รปภ.๑

พุธ ๑๔ พ.ค.- ศุกร์ ๑๖ พ.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)– พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

– รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

– http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

๘. ตรวจร่างกายและพิมพ์ลาย นิ้วมือจันทร์ ๑๙ พ.ค.- พุธ ๒๑ พ.ค.๕๗

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ตรวจร่างกาย เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พิมพ์ลายนิ้วมือ (เว้นวันหยุดราชการ)

แบ่งตามสถานที่ คือ

– กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

– พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

๙. ประกาศผลรอบสุดท้าย (ผลการตรวจร่างกาย) โดยไม่รวม ถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาและตรวจสอบ เอกสารให้ครบถ้วนอีกครั้งพฤหัสบดี ๒๙ พ.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.– http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๑๐. ทดสอบความถนัดบุคคล และวิภาววิสัยจันทร์ ๒ มิ.ย.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
๑๑. ส่งและตรวจสัญญา พร้อม รปภ.๑อังคาร ๓ มิ.ย.- พฤหัสบดี ๕ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)– พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ)

การสอบรอบแรก

ผนวก ง การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ ส่วนกลาง (กทม.)

แบ่ง ออกเป็นการสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไปของผู้ที่จะเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการ ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (ตามตําแหน่งที่สมัครสอบ) และความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิตามตําแหน่งที่สมัครสอบ
๑. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) และ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบวิชาดังนี้
๑.๑ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ปรนัย ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ คณิตศาสตร์
๑.๑.๒ ภาษาไทย
๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
๑.๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๑.๑.๕ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
๑.๒ ความรู้พนฐานตามคุณวุฒิตามตําแหน่งที่สมัครสอบ ๙๐ ข้อ (๙๐ คะแนน)
๒. ผู้สมัครสอบในตําแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ ความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิ ใช้ข้อสอบแบบปรนัย
๔ ตัวเลือก โดยมีขอบเขตวิชาที่สอบดังนี้
๒.๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒.๒ กฎหมายอาญา
๒.๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๒.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒.๕ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
๒.๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
๒.๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
๒.๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒.๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
๓. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย)
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบเฉพาะ
วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ตามข้อ ๑.๑
๔. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ตําแหน่ง นักร้อง และ เจ้าหน้าที่
ต้อนรับบนอากาศยาน โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง
๓๐ นาที สอบวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ตามข้อ ๑.๑ และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๔.๑ ตําแหน่ง นักร้อง สอบวิชาความรู้ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน และสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑.๑ ร้องเพลงบังคับเลือก เพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง จาก ๕ เพลง คือ ไร้เดือน, เมื่อโสมส่อง,
ยามค่ํา, แก้วตาขวัญใจ และดวงใจกับความรัก
๔.๑.๒ ร้องเพลงเลือก ๑ เพลง โดยต้องเตรียมโน้ต สําหรับวง ๔ ชิ้น Backing track (Keyboard,
Bass, Guitar และ Drumset)
๔.๑.๓ วันสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครสอบแต่งกายชุดสวยงาม พร้อมแต่งหน้าทําผมให้เหมาะสม
กับตําแหน่ง
๔.๒ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน สอบวิชาความรู้ทางด้านงานอาหาร, โภชนาการ,
แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร, ประชาสัมพันธ์, เลขานุการ, มารยาทและการสมาคม, หลักภาษาไทยและหลักภาษาอังกฤษ

ผนวก จ รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน ส่วนกลาง (กทม.)

การลุกนั่งจํานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน 1 นาที น้ําหนักคะแนน = 1

(ครั้ง/นาที)

เพศอายุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 2945 – 5241 – 4432 – 4028 – 3120 – 27
ชาย30 – 3943 – 5138 – 4229 – 3724 – 2815 – 23
หญิง18 – 2932 – 3530 – 3125 – 2923 – 2419 – 22
หญิง30 – 3930 – 3726 – 2917 – 2513 – 165 – 12
การดันพื้นจํานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน 1 นาที น้ําหนักคะแนน = 1

(ครั้ง/นาที)

เพศอายุุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 2946 – 5541 – 4530 – 4025 – 2915 – 24
ชาย30 – 3941 – 5036 – 4025 – 3520 – 2410 – 19
หญิง18 – 2928 – 3424 – 2717 – 2313 – 166 – 12
หญิง30 – 3928 – 3424 – 2717 – 2313 – 166 – 12
วิ่ง/เดิน

2.4 ก.ม.

จํานวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที (นาที/วินาที) น้ําหนักคะแนน = 3
เพศอายุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 297.55 – 10.1110.12 – 11.2711.28 – 14.0014.01 – 15.1615.17 – 17.32
ชาย30 – 399.14 – 11.3211.33 – 12.5212.53 – 15.3115.32 – 16.5016.51 – 19.28
หญิง18 – 2912.56 – 15.1715.18 – 16.3916.40 – 19.2219.23 – 20.4320.44 – 23.04
หญิง30 – 3912.34 – 15.5415.55 – 17.3617.37 – 20.5021.00 – 22.4122.42 – 26.02

ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง/เดิน 2.4 กม. = 1 : 1 : 3

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3