ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -30 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน 100 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

"ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -30 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน 100 อัตรา"

ลิงค์: https://iqepi.com/12532/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน 100 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2557

ความมุ่งหมาย กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เครับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้า เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 100 อัตราดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

  1. เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 57 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2532) และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (สำหรับทหารกองประจำการ หากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้)
  3. ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดามีสัญขาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  7. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็ฯบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
  8. ไม่อยู่ในสมณเพศ
  9. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
  10. ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
  11. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
  12. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

ข้อกำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
  2. เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำเหล่าทหารม้า ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 โดยได้รับยศสิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 8.5) ซึ่งจะได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
  3. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 2.2 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามเหล่าประมาณ 3-5 เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ตามผลการฝึกอบรม โดยจะมีการพิจารณาภูมิลำเนา และความสมัครใจประกอบด้วยตามความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบก จะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครองทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการได้
  4. กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อ 1 จะถูกปลดออกจากราชการทันที

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร

    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูปและขนาด 1 นิ้วจำนวน 6 รูป (ไม่เกิน 3 เดือน)
    2. หลักฐานกรศึกษา (ใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียน)
    3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับทหารกองประจำการ ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวทหารกองประจำการแทนได้)
    4. หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8 สำหรับทหารกองประจำการ ให้แนบ สด.43 ด้วย
    5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดาและหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร และใบสูติบัตร
  2. หนังสือรับรองโดยผู้บังคับหน่วย ระบุ ห้วงเวลาที่ประจำการ และเป็นผู้มีความประพฤติดี

    1. หลักฐานตามขอ 2 ถึง 6 ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 3 ฉบับและนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครด้วย

สมัครงาน ศูนย์การทหารม้า งานราชการ สระบุรี ศูนย์การทหารม้า รับสมัคร สอบ ศูนย์การทหารม้า 2557 สอบ ศูนย์การทหารม้า 57 ศูนย์การทหารม้า เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารม้า :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี

สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 ก.พ. 57 ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา (อยู่ภายในบริเวณค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี) สอบวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ (ระดับความรู้ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย) ความรู้ทั่วไป วิชาทหาร (วิชาที่สอบได้แก่ การฝึกทหารใหม่ตามวงรอบ, การฝึกทหารใหม่ตามหน้าที่ และประวัติศาสตร์ชาติไทย)

ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 14 ก.พ. 57 (เรียงตามลำดับที่สมัคร ไม่ใช่คะแนนที่สอบได้) ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี และทางเว็บไซต์

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 09 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 14 ก.พ. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments