งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 22 ม.ค. -21 ก.พ. 2557  จำนวน 533 อัตรา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ 18/2557

เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 533 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

 1. อัตราที่รับสมัคร
  1. อัตราทั่วไป
  2. อัตราท้องถิ่น (แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ.)
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
  2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขา ที่กำหนด ตามแนบท้ายประกาศ
  3. มีอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสมและผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication)
  4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
  5. ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication)

ระดับคุณวุฒิ ปวช.- ปวส.

 • อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ผลคะแนนทดสอบ TOEIC **ไม่ต้องมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี

 • อายุ ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน ผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท

 • อายุ ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่จำกัด
 • ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน ผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป

ผู้สมัครในตำแหน่งงานอัตราท้องถิ่น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ บิดาและหรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัครตามแนบท้ายประกาศ

3. การรับสมัคร

 1. สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th
 2. ผู้สมัครต้องเลือกสมัคร อัตราทั่วไป หรืออัตราท้องถิ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
  1. อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด
  2. อัตราท้องถิ่น หมายถึง ผู้สมัครจะปฏิบัติงานในภาคที่ีผู้สมัครเลือกตามแนบท้ายประกาศ
 3. การส่งหลักฐานประกอบการสมัครงาน (ดูรายละเอียดคำแนะนำวิธีการสมัครงานในเว็บไซต์)
  1. รูปถ่าย ด้วย file jpg, png, jpg เท่านั้น รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์
  2. เอกสารประกอบการสมัครงาน ด้วย file PDF ขนาดไม่เกิน 3 เมกกะไบต์

4. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบระเบียน ที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ สาขวิชา หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชาคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จำนวน 1 ชุด
  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาก่อนภาคเรียนสุดท้าย และหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต่อไป
 3. สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC เฉพาะตำแหน่งงานระดับปริญญา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ชุดผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย หากไม่มีในวันที่ยื่นใบสมัคร ต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มทดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ้าง
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.cot.th กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

6. การทดสอบข้อเขียน

คุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. วิชาที่ทดสอบรวม 3 วิชา

 1. วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

คุณวุฒิระดับปริญญา วิชาที่ทดสอบ รวม 2 วิชา

 1. วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 2. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

7. เกณฑ์ผ่านการทดสอบข้อเขียน

 1. วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) เกณฑ์การตัดสิน มีผลคะแนน T-score ไม่น้อยกว่า 50
 2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) เกณฑ์การตัดสิน มีผลคะแนน T-score ไม่น้อยกว่า 40
 3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์

8. การสอบสัมภาษณ์ กฟผ. จะเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามมาตรฐานที่กำหนด เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสัดส่วนและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2557

อ่านต่อคลิก»: 1 2 3 4 5 6 7

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7